Den verste dagen i mitt liv.

Jeg er fortsatt i sjokk. Kom nettopp hjem. Ble kjørt av Prableen sin far fra Sundvollen hotell.

Jeg er faktisk fortsatt i sjokk. Jeg klarer ikke å presse ut en eneste tåre. Jeg kan ikke tro det: I dag holdt jeg faktisk på å bli drept. Jaget og drept.

Hva skal jeg si? Den siste normale tanken jeg hadde i mitt hode var om studentorganiseringa i AUF. Jeg hadde nettopp vært på politisk verksted (for det er jo det vi driver med på utøya) – og var på vei opp til AUF-butikken der jeg egentlig hadde vakt.

En god kompis kom bort og opplyste meg om eksplosjonen som hadde funnet sted i Oslo. Sykt! Regjeringskvartalet og Youngstorget?! Selvfølgelig var det mange som ble bekymret.  Stemningen var mildt sagt ikke bra, mange trodde dette var utøyas verste øyeblikk i år, men så skjedde det mer. Jeg hadde klump i halsen. Den største noensinne.

Vi ble først innkalt til infomøte av ledelsen slik at alle fikk den samme (og riktige) informasjonen. Dette møtet var nyttig og gikk bra. De aller fleste fikk tak i sine familiemedlemmer i Oslo og fikk sjekket opp at alle var i live.

Jeg fikk ikke tak i noen i familien på veldig lenge! Når jeg endelig fikk bekreftelse om at tre av dem ikke var i Oslo, og den ene var på jobb langt unna sentrum – da kunne jeg puste. Virkelig. Jeg gikk tilbake til AUF-butikken.

Generalsekretæren Tonje Brenna kom bort og snakket med meg. Lurte på om jeg trengte noen å snakke med. Da hørte vi skudd nede fra bakken. Hvem faen er det som kødder nå da, tenkte vi? Hvem trodde at det faktisk ikke var kødd.

Plutselig ser jeg alle vaktgutta springe oppover og ba oss «gjemme oss», løpe inn i hovedbygget» osv. Jeg løp inn til utedoen like ved AUF-butikken. Skuddene nærmet seg. Jeg var veldig sikker på at dette var «spøk», men man kan jo aldri være sikker på noenting, det har dagen i dag bevist. De sekundene inne på den dassen var helt for jævlig. Sakte men sikkert klarte jeg å sette mobiltelefonen på lydløs og plasserte den oppi behåen slik at jeg ikke skulle miste den. Veska tok jeg av og la på gulvet. Når jeg endelig hørte stemmene til noen bekjente kom jeg ut.

Men det var jo ikke over. Vi måtte springe bak NATO-doen (som det heter) og nedover på hjørnet, altså til høyre for bryggen. Vi falt og snubla gjennom masse busker og svære steiner. Jeg fikk mange sår. Der var vi en del 15-20 personer, kanskje? Jeg var stressa. Matti holdt meg og beroliget meg.

Vi løp og løp. Det verste var når vi fikk vite: Han som skjøt, han var forkledd som en politimann. Fy faen.

Hvem skal vi stole på da? Hvis vi ringer politiet – så er det han fyren som kommer og sjekker eller?

Men vi prøvde å ringe politiet! De brukte faen lang tid. Så jeg ga telefonen min til munir og ba han oppdatere facebook om at alle med båt i denne fjorden må hjelpe oss.

Vi løp fram og tilbake når skuddene nærmet seg. Matti sa vi måtte svømme. Men hvordan skal jeg klare det, såå langt?

Trond Agnar dukket plutselig opp. Han sa flere hadde prøvd å svømme, men hadde svømt tilbake fordi det ble for kaldt, for langt, og vanskelig rett og slett. Men vet du hva? Jeg vil heller drukne enn å bli skutt. Sorry. Jeg tok av meg skjorta, og med oppfordring fra Matti startet jeg å svømme. Det ble tungt, så jeg måtte ta av meg buksen også. Driitkaldt.

Jeg svømte. Matti reddet meg. Han sa det riktige og han gjorde det riktige. Han fikk meg til å svømme – SÅ langt. Når vi hadde svømt et stykke sa Matti: «Kamzy, nå skal du ikke se tilbake. Du skal se rett fram på landssiden og tenke at det er målet ditt.»

«Ok» – sa jeg. Vi hørte skudd hele tiden, og jeg er fortsatt overrasket over at jeg eller Matti ikke ble truffet.

(But, jeg fikk vite i etterkant at han stod der. Det var derfor Matti ba meg se rett fram. Han stod akkurat på det stedet vi nettopp hadde gjemt oss. Herregud! Og han hadde prøvd å skyte på oss. Vi ble jaget)

Men jeg svømte. Så kom det noen båter som skulle redde oss. Den ene båten kastet livredningsvester og måtte kjøre videre. Så kom den neste båten og hentet oss. Selv når vi hadde kommet opp i båten, så klarte jeg ikke å slappe av. Det var liksom ikke «yes, vi er reddet»- spirit. Han kan fortsatt treffe oss med maskingeværet sitt! Jeg satt meg umiddebart på gulvet i båten. Jeg følte meg ikke trygg. Ikke det i det hele tatt.

Noen av de lokale beboerne hjalp oss når vi var framme. De ga oss håndklær og kjørte oss til Esso-stasjonen der politiet og ambulansepersonalet ventet. Jeg var i sjokk. Fikk ikke presset fram en eneste tåre. Har det ikke gått opp for meg?

Suganthan kom bort til meg med mobilen min og var lei seg for at den ikke funket lenger. Kjære Suganthan, jeg er bare glad du er i live!

Anniken Huitfeldt ringte og snakket med meg. Jeg vet ikke hvem sin telefon det var, det var en jente som kom bort og sa at Anniken ville snakke. OG jeg spurte henne: «Hvorfor faen brukte politiet så lang tid?» Hun var enig i det. Og prøvde å berolige meg, og spurte hva som skjedde.

Det var en kjempeghyggelig jente som jobbet der som skaffet oss klær og varm drikke. Jeg fikk også ringt pappa. Er glad for at han håndterer slikt litt mer rolig – selv om han var sykt bekymret.

Også skulle vi videre. Alle skulle være på Sundvollen hotell. Der måtte vi registrere oss og samle oss.

Vi var en av de første som kom. Og så derfor den ene etter den andre komme… hylskrikende inn. Jeg forstår dem veldig godt. Jeg bare forstod ikke, og forstår fortsatt ikke hvorfor jeg ikke fikk en eneste tåre. Jeg vil ut av denne sjokktilstanden jeg fortsatt er i. Jeg vil ut herfra. Jeg satte på med Prableen og kom hjem til pappa som ventet på meg.

For jeg er fortsatt i sjokk. Hvem gjør noe sånt? Sprenger viktige bygninger i Oslo og dreper framtidens Arbeiderpartipolitikere som er på en sommerleir på Utøya. Hva galt har vi gjort?!

Den som tyr til vold, har gått tom for argumenter. Hvordan kunne han gjøre det han gjorde mot mine AUF-venner? Dette virker så surrealistisk. Jeg skjønner ikke. Jeg forstår ikke.

Anbefaler alle å se på Jens Stoltenbergs og Knut Storbergets pressekonferanse:

http://www.vgtv.no/#!id=42403

«Ingen skal få bombe oss til taushet. Ingen skal skyte oss til taushet» – dette sier Jens Stoltenberg og jeg er veldig enig med han.

Men aller først går tankene mine ut til alle pårørende. Det er nå vi skal passe skikkelig på hverandre. Bidra- og løfte hverandre opp. Trøste hverandre. OG vise den varmeste delen vi mennesker har.

Men jeg er fortsatt i sjokk. Og det er årsaken til at jeg skriver dette notatet. Jeg orker ikke å si historien om og om igjen. Det var i korte trekk dette som skjedde. Hos meg. Men den frykten som var der hele tiden… Tror nok ikke jeg klarer å sette ord på det. Vi fikk også løpende høre hvem som ble skutt osv – det har jeg også utelatt å skrive om. Det er nedverdigende ovenfor de pårørende. De fortjener bedre.

Vi fortjener heller ikke å dø. Og det er også derfor jeg skriver dette notatet. Vi er bare vanlig ungdom. Vi driver med politikk. Vi vil gjøre verden til et bedre sted – I missed the part where WE became the bad guys.

Tenker på hver eneste en av dere som var på Utøya i dag

Jeg håper virkelig alle klarer seg. Dere fortjener bedre.

Det var viktig for meg å få dette ut. Det er viktig.

—————————————————————

«The worst day of my life»

I´m still in shock. Just got home. Prableen´s dad drove us from Sundvollen Hotel.

I´m actually still in shock. I can´t shed a single tear. I can´t believe it: Today I actually almost got killed. Hunted and killed.

What can I say? The last normal thought in my head was about the AUF´s organization of students. I had just been to a political workshop (that´s what we do at Utøya) – and was on my way up tp the AUF-shop where I was going to take a shift.

A good friend came over and informed me of the explosion that had happened in oslo. Sick! The Government-block and Youngstorget?! Of course many were concerned. The atmosphere wasn´t exactly great, many thought this to be the worst moment at Utøya this year, but then things started happening. I had a lump in my throat. The biggest one ever.

We were first summoned to an info-meeting by the leaders in order for everyone to get the same (and correct) information. This meeting was helpful and went well. Most people got hold of their family members in Oslo and checked that they were alive. I couldn´t get hold of anyone in my family for ages! When I finally got a confirmation that three of them we´re out of town and that one was at work far away from the city – then I could breath. Really. I went back to the AUF-shop.

The General Secretary Tonje Brenna came over and spoke to me. Wondered if I needed someone to talk to. Then we heard shots from down the hill. Who the fuck is fooling around now, we thought. Who didn´t think it was just a joke?

Suddenly I saw all the security guys running upwards telling us “to hide”, “run into the main building” etc. I ran to the loos just by the AUF-shop. The shots came closer. I was quite sure that this was some “joke”, but you can nevner know for sure, as today has shown us. The seconds in that loo were horrible. Slowly but surely I managed to set my mobile to silent and put it in my bra so I wouldn´t loose it. I took of my purse and put it on the floor. When I finally heard a familiar voice I came out.

But it wasn´t over. We had to run behind the NATO-loo (as it´s called) and downwards to the corner, to the right of the jetty. We fell and tripped through a lot of bushes and huge rocks. I got a lot of cuts. There were probably 15-20 persons, maybe? I was stressed out. Matti held me and calmed me.

We ran and ran. The worst was when we got to know: The shooter was dresses as a policeman. Fucking hell.

In that case, who could we trust? If we call the police – then this guy will come and check or what? But we did try to call the police! They used a damn long time. So I gave my phone to Munir and asked him to update Facebook saying that everyone with a boat on the fiord had to help us.

We ran back and forth when the shots drew nearer. Matti said we had to swim. But how would I manage that, thaaat far?

Trond Agnar suddenly appeared. He said that severeal had tried to swim, but had returned because it was too cold, too far, too difficult simply. But do you know what? I´d rather drown than be shot. Sorry. I took my shirt off, and by Matti´s encouragement started swimming. It got heavy, so I had to remove my trousers too. Soo cold.

I swam. Matti saved me. He said the right things and he did the right things. He made me swim – SO far. When we´d swam some distance Matti said: “Kamzy, don´t look back. Look towards the land on the other side and think that that´s you goal.”

“Ok” I said. We heard shots all the time, and I´m still surprised that me or Matti didn´t get hit. (But, I was told later that he stood there. That was why Matti told me to look straight ahead. He stood exactly in the spot where we´d just been hiding. My God! Nad he´d tried to shoot at us. We were hunted.

But I swam. Then boats came to rescue us. One of the boats threw lifevests and then had to drive on. Then the next boat came and got us. Even when we were in the boat I couldn´t relax. It wasn´t like a “yes, we´re saved”-spirit. He could still hit us with his machine-gun! I got down on the floor of the boat immediately. I didn´t feel safe. Not at all.

Some of the locals helped us when we arrived. They gave us towels and drove us to the Esso- gasstation where the police and ambulancepersonell were waiting. I was in shock. I couldn´t shed a single tear. Hadn´t is dawned on me?

Suganthan came over to me with my mobile and apologized for it not working any more. Dear Suganthan, I´m just happy you´re alive!

Anniken Huitfeldt (ed. profiled AP politician) called me and talked to me. I have no idea who´s phone it was, a girl came over to me and told me that Anniken wanted to speak to me. And I asked her: “What the hell took the police so long?”. She agreed. And tried to calm me, asking what happened.

A really nice girl who worked there got us clothes and warm drinks. I also got to call my dad. I´m so happy he handles these things calmly – even though he was worried sick.

An then we went on. Everyone had to go to Sundvollen Hotel. There we had to register and assemble.

We were amongst the first to arrive. That´s why we saw one after another arriving.. crying and screaming. I understand them so well. I just couldn´t understand, and still can´t understand why I couldn´t shed a tear. I just want to get out of this state of shock I´m in. I want to get out of here. I rode with Prableen and got home to dad who was waiting for me.

Coz I´m still in shock. Who does that?  Blowing up important buildings in Oslo and killing the future politicians of the Arbeider-party (ed. AP) who are attending summercamp at Utøya. What wrong have we done?

Those who resort to violence have run out of arguments. How could he do this to my AUF-friends? It seems so surrealistic. I don´t understand. I can´t comprehend.

I recommend every one to watch Jens Stoltenberg (ed. Norwegian PM, AP politician) and Knut Storberget´s (ed. Norwegian Minister of Justice, AP politician),  press conference:

http://www.vgtv.no/#!id=42403

“No one shall bomb us to silence. No one shall shoot us to silence” – this is what Jens Stoltenberg says and I total agree with him.

But first of all my thoughts go to all family and friends. This is the time to take good care of each other. Contribute and lift each other. Comfort each other. And show the warmest parts we humans have.

But I´m still in shock. And that´s the reason why I´m writing this note. I can´t bear to tell the story again and again. That was a short version of what happened. On my part. But the fear that was there all the time… I don´t think I can describe that. We were also informed constantly of who had been shot etc – I´ve left that out. It´s inconsiderate towards their family and friends. They deserve better. We don´t deserve to die. And that´s why I´m writing this. We´re just normal youth. We participate in politics. We want to make the world a better place – I missed the part where WE became the bad guys.

Thinking of every single one of you that were at Utøya today. I really hope everyone survives. You deserve better. It was important for me to share this. It is important.

420 kommentarer til «Den verste dagen i mitt liv.»

 1. Fy faen Kamzy. Jeg er så glad for at du er i live. Fytti helvete. Unnskyld språket, men dette var gripende. Stor klem!

 2. Det er helt ubegripelig alt sammen. Jeg har ikke ord for å beskrive det dere har vært gjennom følelsesmessig. :(

 3. Kamzy!!! Det utrolig godt å høre at du klarte deg……Jeg har tenkt på deg hele dagen…Husker du var AUF leder i Oslo og da regnet jeg med at du var der….Takk Gud du kom deg hjem i god behold……Er faktisk utrolig lettet nå du aner ikke……For et dyr han er….Han må dø og brenne for evig og alltid….Helt ubegripelig at en kan gjøre noe sånt…….Må Gud være med de omkomne og deres pårørende (R.I.P)

  Sami fra Apalløkka;)

 4. Takk for din historie. Jeg fikk søstra mi hjem fra Utøya i natt. Det er den beste og værste dagen i manns minne. Jeg er glad du lever!

 5. I read this from Australia. People all over the world feel sorry for Norwegians and the victims of this terrible thing.

 6. Wishing you well from Canada. I had to use google translator, but I’ve read what you wrote and I hope you are getting better. Please be safe and be strong.

  1. Jag instämmer med Vivi. Tack!
   Kanske kan också skrivandet vara en liten hjälp för dig att hantera det fruktansvärda du nu är med om.
   Många varma kramar (hugs) från grannen i öster.

 7. Herlig skrevet! Jeg vet jeg ikke kan forestille meg hvordan situasjonen har vært for deg, men jeg føler med deg og de pårørende til de drepte og skadde.
  Jeg er full av respekt for deg som faktisk holdt hodet kaldt og tok beslutningen om å svømme ut i det dype og iskalde vannet. Sjokk i vannet fører ofte til drukning. Det er godt det ikke skjedde med deg ;)

 8. Utrolig sterkt av deg å skrive etter det som fortoner seg som så uvirkelig. Minst 80 undommer skutt og drept på en leir som skulle være kos. Ufattelig og uforståelig. Våre tanker går til alle som var på leir, alle som er berørt. Det er en svært tung natt. Er ikke i nærheten av å kunne sove.

 9. Ord kan ikke beskrive det i har været udsat for idag… Jeg har og for det så jævle dårligt af at læse din oplevelse og alt hvad der er sket i denne terror handling. Det er stærkt af dig at skrive sådan et notat – jeg kondolere for det norske folk, for venner og bekendte

 10. Jeg tror ikke det er mulig for oss som ikke var der å helt begripe hva dere egentlig gikk gjennom i går, og hva dere går gjennom nå i natt og hva dere vil gå gjennom den kommende tiden. Du kjenner meg ikke, men jeg vil bare si at jeg har utrolig stor respekt for det du skriver. Det er utrolig sterkt av deg, samtidig som det er grusomt å lese. Det er helt uforståelig at noe sånt skjer. Sånt skal ikke skje.

  Jeg sender alle mine fineste og varmeste tanker din – og til alle andre som gikk gjennom dette, samt pårørendes vei. Det er rett og slett ubeskrivelig. Dere er så uendelig sterke, alle som èn. Man vet ikke hvor sterk man er før man ikke har noe annet valg. Bruk den indre styrken, for den er der.

  Hold på håpet. Uansett hva som skjer videre, så for all del hold på håpet. Jeg tenner lys for dere alle, og skal ta deg med i bønnene mine hver kveld.

  Det er vanskelig å finne gode nok ord, men jeg tenker på deg. Dere alle. Jeg håper noe av dette rotet om ikke annet gir deg følelse av at noen bryr seg. Hele Norge er på deres side.

  <3

 11. Dette er noe av det mest gripende jeg har lest på denne tragiske dagen. Utrolig sterkt av deg å klare å sette ord på det så kort tid etter hendelsen!

 12. Norwegian to English translation
  As everyone knows (not know)
  The worst day of my life.
  By Kamzy | 23 July 2011 | pink blog-ish

  I’m still in shock. Just came home. We were driven by Prableen his father from Sundvollen hotel.

  I’m actually still in shock. I can not squeeze out one tear. I can not believe it: The day I actually to be killed. Hunted and killed.

  What can I say? The last normal idea I had in my head was about a student organization in the AUF. I had just been on the political workshop (for that is what we are doing on Utøya) – and was on his way up to the AUF-shop where I had actually watch.

  A good friend came over and informed me about the explosion that had taken place in Oslo. Sick! Ministries and Youngstorget?! Of course there were many who were worried. The mood was mildly, not good, many thought this was vermin worst moments this year, but it happened more. I had a lump in the throat. The largest ever.

  We were first called to infomøte by management so that everyone received the same (and correct) information. This meeting was useful and worked well. Most got their family members in Oslo and had checked that everyone was alive.

  I could not get hold of someone in the family for very long! When I finally got confirmation that three of them were not in Oslo, and one was at work far away from the center – then I could breathe. Really. I went back to the AUF-shop.

  General Secretary Helen Brenna came over and talked to me. Wondered if I needed someone to talk to. Then we heard shots down the ground. Who the hell is it that kødder Now then, we thought? Who thought that there actually was not dork.

  Suddenly I see all watch guys run up and asked us to «hide», running into the main building, «etc. I ran into the toilet next to the AUF-shop. The shots came closer. I was very sure that this was a «joke», but one can never be sure of anything, it’s your day today proved. The second in the toilet was all to hell. Slowly but surely I managed to put the phone on silent and put it in the behåen so I would not lose it. I took the bag off and put on the floor. When I finally heard the voices of some acquaintances, I came out.

  But it was not over. We had to run behind NATO’s room (as it’s called) and down on the corner, then to the right of the pier. We fell and stumbled through a lot of bushes and large rocks. I received many wounds. There we some 15-20 people, maybe? I was stressed out. Matti held me and reassured me.

  We ran and ran. The worst was when we found out: he that shot, he was disguised as a policeman. Damn.

  Who should we trust then? If we call the police – it’s the guy who comes and checks or money?

  But we tried to call the police! They used the damn time. So I gave my phone to Munir and asked him to update the facebook for anyone with a boat in the fjord must help us.

  We ran back and forth when the shoots approached. Matti said we had to swim. But how should I handle it, never worn these boots far?

  Trond Agnar suddenly appeared. He said many had tried to swim, but had swum back because it was too cold, too long, and difficult simply. But you know what? I’d rather drown than to be shot. Sorry. I took off my shirt, and with encouragement from Matti, I started to swim. It was heavy, so I had to take off my pants, too. Driitkaldt.

  I swam. Matti saved me. He said the right thing and he did the right thing. He got me to swim – so far. When we had swum a piece Matti said: «Kamzy, now you do not look back. You should look straight ahead in the country side and think that it is your goal. »

  «Ok» – I said. We heard shots all the time, and I’m still surprised that I or Matti was not hit.

  (But, I learned later that he was there. It was therefore Matti told me to look straight ahead. He was just at the place we had just buried us. My God! And he had tried to shoot at us. We were chased)

  But I swam. So there were some boats that should save us. The one boat threw lifesaving vests and had to drive on. Then came the next boat to fetch us. Even when we had reached the boat, so I could not relax. It just was not «yes, we are saved» – spirit. He can still hit us with his machine gun! I put my umiddebart on the floor of the boat. I did not feel safe. Not at all.

  Some of the local residents helped us when we arrived. They gave us towels and drove us to the Esso station where police and ambulance staff waited. I was in shock. Did not pushed for a single tear. Has it not occurred to me?

  Suganthan came up to me with my cell phone and was upset that it does not worked anymore. Dear Suganthan, I’m just glad you’re alive!

  Anniken Huitfeldt called and talked to me. I do not know whose phone it was, it was a girl who came over and said Anniken wanted to talk. AND I asked her: «Why the hell police used so long?» She agreed with it. And tried to reassure me, and asked what happened.

  It was a kjempeghyggelig girl who worked there who got us clothes and hot drinks. I also called my dad. Is glad that he handles like a little more at ease – even if he was worried sick.

  Also we should continue. Everyone should be on Sundvollen hotel. There, we had to register us and unite us.

  We were one of the first people arrived. And so therefore, one after the other come … hylskrikende into. I understand them very well. I just did not understand, and still do not understand why I did not get a single tear. I want out of this state of shock I’m still in. I want out of here. I sat in with Prableen and came home to my dad who was waiting for me.

  For I am still in shock. Who does something like that? Pushing key buildings in Oslo and kills future Labour politicians who are on a summer camp on Utøya. What wrong have we done?!

  Those who resort to violence, has run out of arguments. How could he do what he did to my AUF friends? This seems so surreal. I do not understand. I do not understand.

  Recommend everyone to look at Jens Stoltenberg and Knut Storbergets press conference:

  http://www.vgtv.no/ #! id = 42403

  «No one should be bombing us into silence. No one will shoot us into silence «- this says Jens Stoltenberg, and I am very agree with him.

  But first my mind goes out to all family members. Now is the time to fit properly on one another. Contribute and lifting each other up. Comfort each other. AND show the hottest part we humans have.

  But I’m still in shock. And that is why I write this note. I can not bear to tell the story over and over again. It was in brief what happened. With me. But the fear was there all the time … Do NOK not think I can put it into words. We also continuously hear who was shot, etc. – that I have omitted to write about. It is degrading above the relatives. They deserve better.

  We deserve not to die. And it’s also why I write this note. We are just normal teenagers. We are engaged in politics. We will make the world a better place – I missed the part where we becam the bad guys.

  Thinking of each and every one of you who were on Utøya today

  I really hope everyone is doing. You deserve better.

  It was important for me to get this out. It is important.

  1. As African we are feeling on same way what happen and we are thanks God by keeping you safe

 13. Unnskyld for at jeg spør, men vet noe om det var flere enn én? Ei dame som stod på land sa til en eller annen avis (husker ikke) at hun hørte skudd komme fra to forskjellige steder, og et par andre vitner mener det var flere. Noen mener han snakket med noen via headset/handsfree.

  Jeg er glad du er i god behold og håper du vil bruke timene, dagene framover til å roe deg ned. Du og dine venner er tapre mennesker. Det handler ikke lenger om bare å gi sympati til de pårørende, for slik det er nå så er hele norge pårørt.

  Jeg håper inderlig folk ikke blir langvarig psykisk skadet.

 14. Blessings from Los Angeles. We’re all so very sorry for this horror you have experienced. Please do keep talking about it. Yes, it IS important.

  Hugs to you and everyone affected,
  Janet

 15. Kamzy, you are very brave for telling your story. People from all over the world were praying for the people in Utøya ever since we heard the news. We are happy that you survived and hope that you get over the shock!

 16. ..har bare noen tårer for deg og dine…og vennene dine. Det er alt. Det er ikke til å forstå. Nei, nei.

 17. Jeg har ikke ord for hvor ufattelig dette er. Tenker på alle dere som overlevde, de etterlatte og de som måtte dø så meningsløst.

  Klem.

 18. Det er helt normalt når en situasjon er langt utenfor hva man klarer å innse at man ikke føler noe spesielt rundt det hele.

  Det viser at du er en sterk person som takler krisesituasjoner veldig nøkternt og adekvat. :-)

  En fryktelig tragedie er dette nå uansett, og mange vil ha langt større problemer med å takle dette, men du er sterk nok til å være der med din støtte, omsorg og empati uten selv å ta noen stor skade av det! :-)

 19. Takk for at du deler dette med oss. Hele historien er så uvirkelig, og hele landet er rystet og i sorg. Mine tanker går ut til deg og alle andre involverte; dere har vært utrolig modige og utholdende. Ikke gi opp! Stor klem fra en sykepleier ved Ullevål.

 20. From the United States our hearts and minds reach out to the Norwegian people in this time of great sadness. Blessings on all the memories of those who have fallen and a shoulder to cry on for all those who have lost loved ones.

 21. Jeg gråter! For en grusom dag, for et ufattelig mareritt! Jeg tenker på deg og alle auferne, deres familier og venner. Vi står sammen i sorgen og kampen for trygghet, demokrati og antirasisme. Take care.

 22. Kamzy,
  I followed a link from Dagbladet to your blog, and I just wanted to let you know that there are millions of people around the world tonight thinking of you and all your countrymen and -women, and grieving with you for the lives that have been lost, and those that have been forever changed.

  My heart goes out to you, and to all the families affected by this horrific and senseless nightmare. My very best wishes for you; may your future be full of success and strength, so that the futures of us all may be a little brighter.

  Sending you and all of Norway wishes for courage, peace, healing, and love,

  Elayne in Texas, USA

  1. I couldn’t have put it any better myself than Elayne has written here.

   Stand strong Kamzy! Us here in the UK are truly horrified by the events on Friday 22nd July. I’m sending you and the whole of Norway all of my thoughts in this tragic time. The whole world mourns the deceased, and are praying for the swift recovery of the injured.

   You and your countrymen are in all of our hearts…. We are all waiting for justice to be done!

   Jessi
   Plymouth, UK

 23. åherregud, det er utrolig. har en venn som fortsatt er savnet – håper alle blir funnet like hele fra nå av! Knall bra at du kom deg ut i live og forteller hvordan det var – gir oss som ikke var der bedre innsyn.

 24. Det har vært en forferdelig dag for mange unge i Norge. Jeg er også glad for at du er i live, selv om jeg er en ukjent person som bare tilfeldigvis ramla innom sida di. Sterkt å lese historien din. Det kommer nok til å ta tid å komme over det, alle reagerer ulikt når man er i sjokk. Får håpe du får bearbeidet sorgen og sjokket etter den ekstremt skremmende opplevelsen alle dere opplevde.

  Klem

 25. … dette er så utrolig trist at ingen ord strekker til. Gripende historie, ingen skal måtte oppleve noe slik! Mine tanker går ut til deg, dine pårørende, og alle andre som ble offer for eksplosjonen eller skytedramaet. Banning er ikke særlig hett, men… FY FAEN I HELVETE GANGER FEMHUNDREMILLIONER!

 26. We got the news of a part of this all yesterday around 4pm, but i never heard about it this complex. I’m shocked. I hope for all the best, and that we get accurate updates,

  hugs.
  karin (from the netherlands)

 27. Jeg sitter her og gråter, dette er så sterkt, så nært. Kjæresten skulle vært på Utøya, men han dro heldigvis ikke… Det sitter fortsatt som en støkk i kroppen at han skulle vært der…

  Sånt skal virkelig ikke skje, på Utøya befant det seg mennesker fra hele landet, kanskje det var nettopp derfor dette skjedde der, for å berøre flest mulig av landets befolkning… Ikke sikkert at det er politisk mot ungdom i det hele tatt… Huff, burde ikke spekulere her.

  Nok en gang, forferdelig… Håper du kommer over sjokket snart. Sender en stor klem og masse varme tanker <3 <3
  og dessuten tennner jeg lys for Norge, må vi bli en sterkere og mer sammensveiset nasjon etter dette!

 28. Unnskyld språket, men det må ha vært helt jævlig! Når jeg leste gjennom innlegget begynte jeg å skjelve! Det må være umulig å sette seg inn i hvordan det føles for de som var der, men han som gjorde dette er et monster!!! Jeg håper det går fint for deg, og alle de andre som kom fra utøya med livet i behold !

 29. Våkner etter urolig og lite søvn. Selv naturen protesterer i dag, torden og tårer.
  Dette var meget sterk lesing. Jeg er veldig glad for dere som klarte dere, og veldig lei for de som ikke gjorde det.
  nå må alle holde sammen og vise hverandre og verden hva solidaritet er.Ta godt vare på deg selv.

 30. I’m so sadden to hear that something like this has happened tin the land of my ancestors. And no, you have never been the bad guys. Stay true to your vision and work to make the world free of acts such as these.

 31. Å fy faen…… Jeg har ikke ord. Det er ingenting jeg kan si som gjør der noe mindre ille, men jeg må likevel si hvor fantastisk sterk du/dere er/var!! Jeg sitter her med tårer i øynene og tenker på alle innvolverte og pårørende. Gårsdagen var helt grusom. Du er sterk! Prøv å tenke fremover. Positive tanker. <3

 32. Hele Norge er i sjokk. Dine ord er ufattelige og utrolig sterke. Alle varme tanker sendes til deg og alle andre rammede under gårsdagens hendelse.

 33. Hei. Jeg ble helt målløs av å lese dette innlegget.
  Mister rett og slett ord. Ufattelig at dette kunne skje. Du er en kjempesterk jente som skriver om dette så kort tid etter det skjedde! Ta vare på deg selv!!

 34. Jeg gråt da jeg fikk vite (foreløpige) antallet drepte på Utøya. Skyte folk som ligger i vannet. Hele greia. Helt jævlig.
  Jeg har ikke engang noen koblinger til noen, men vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til dette. Håper alle har noen å snakke med i disse tider, for det trengs…

 35. Takk for at du deler denne hendelsen. Respekt til dere unge, og alle andre som var på leiren, dere er framtidas politikere, og det er landesorg i Norge i dag pga det som skjedde der ute, og i Oslo, ut fra en syk syk persons vanvittige handlinger.
  Alt godt til deg og alle berørte, og en klem til deg. Så glad og takknemlig familien din må være i dag <3

 36. Hei Kamzy – sterk historie, glad for dere som overlevde, forferdelig med de som døde.

  Jeg vil gjerne overstte innlegget ditt til engelsk og legge ut i kommentarfeltet fortløpende slik at verden kan lese din sterke historie. Poster linkene på Twitter.

 37. Skriver til dig fra Danmark, kender ikke dig eller nogen af alle dem som har mistet livet, men ved at alle er uskyldige mennesker! Sender dig og alle involveret mange tanker. Danmark er bag jer.

 38. Slipp tårene løs du, kjære. Vi har alle grått for dere i natt. Takk for at du skriver dette. Du er en sterk person!

 39. Kære Kamzy,

  Mine tanker går til dig, dine nærmeste og og dine venners efterladte.

  Ingen ord kan hjælpe i denne situation, Ingen kan forstå det du har gennemgået – men uanset hvad skal du huske det vigtigste : at leve livet.

 40. English translation part 1:

  I´m still in shock. Just got home. Prableen´s dad drove us from Sundvollen Hotel.
  I´m actually still in shock. I can´t shed a single tear. I can´t believe it: Today I actually almost got killed. Hunted and killed.
  What can I say? The last normal thought in my head was about the AUF´s organization of students. I had just been to a political workshop (that´s what we do at Utøya) – and was on my way up tp the AUF-shop where I was going to take a shift.

  A good friend came over and informed me of the explosion that had happened in oslo. Sick! The Government-block and Youngstorget?! Of course many were concerned. The atmosphere wasn´t exactly great, many thought this to be the worst moment at Utøya this year, but then things started happening. I had a lump in my throat. The biggest one ever.

 41. English translation part 2:

  We were first summoned to an info-meeting by the leaders in order for everyone to get the same (and correct) information. This meeting was helpful and went well. Most people got hold of their family members in Oslo and checked that they were alive. I couldn´t get hold of anyone in my family for ages! When I finally got a confirmation that three of them we´re out of town and that one was at work far away from the city – then I could breath. Really. I went back to the AUF-shop.

  The General Secretary Tonje Brenna came over and spoke to me. Wondered if I needed someone to talk to. Then we heard shots from down the hill. Who the fuck is fooling around now, we thought. Who didn´t think it was just a joke?

  Suddenly I saw all the security guys running upwards telling us “to hide”, “run into the main building” etc. I ran to the loos just by the AUF-shop. The shots came closer. I was quite sure that this was some “joke”, but you can nevner know for sure, as today has shown us. The seconds in that loo were horrible. Slowly but surely I managed to set my mobile to silent and put it in my bra so I wouldn´t loose it. I took of my purse and put it on the floor. When I finally heard a familiar voice I came out.

 42. English translation part 3:

  But it wasn´t over. We had to run behind the NATO-loo (as it´s called) and downwards to the corner, to the right of the jetty. We fell and tripped through a lot of bushes and huge rocks. I got a lot of cuts. There were probably 15-20 persons, maybe? I was stressed out. Matti held me and calmed me.

  We ran and ran. The worst was when we got to know: The shooter was dresses as a policeman. Fucking hell.

  In that case, who could we trust? If we call the police – then this guy will come and check or what? But we did try to call the police! They used a damn long time. So I gave my phone to Munir and asked him to update Facebook saying that everyone with a boat on the fiord had to help us.

  We ran back and forth when the shots drew nearer. Matti said we had to swim. But how would I manage that, thaaat far?

  Trond Agnar suddenly appeared. He said that severeal had tried to swim, but had returned because it was too cold, too far, too difficult simply. But do you know what? I´d rather drown than be shot. Sorry. I took my shirt off, and by Matti´s encouragement started swimming. It got heavy, so I had to remove my trousers too. Soo cold.

  I swam. Matti saved me. He said the right things and he did the right things. He made me swim – SO far. When we´d swam some distance Matti said: “Kamzy, don´t look back. Look towards the land on the other side and think that that´s you goal.”

 43. Vad skönt att du överlevt! Jag hoppas att du och alla andra som direkt drabbats av tragedin på Utøya får bra hjälp att hantera vad som hänt, och att vi andra får reda på hur vi kan hjälpa till.

  Det krävs ingen politisk hemvist, nationalitet eller annan tillhörighet för att delta i sorgen efter gårdagens attentat och i viljan att hantera detta så bra som möjligt. Världen deltar i er sorg och många med mig är djupt imponerade över hur bra och värdigt tragedin verkar hanteras i Norge.

  Love from Malmö, Sweden

 44. Takk for at du skrev dette. Stor klem til deg og min dypeste medfølelse til alle berørte og pårørende. Det er klart vi alle tenker på dere i dag og fremover!

 45. Jag blir så rörd då jag läser din text. Vilket äckel gör sådant här? Kämpa på, massor kramar från Finland!

 46. Jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Utrolig og forfærdende læsning. Det der er sket for jer på Utøya, er det voldsomste angreb på demokrati og fri politisk tænkning i mange mange år. I hvert fald i den civiliserede verden. Det bedste til dig, og håbet om at du igen må blive hel en dag, som bevis for at uanset hvor mange af dine venner og meningsfæller der er dræbt, kan man aldrig fjerne fri tanke med vold.

 47. Hei kamzy.
  Dette var forferdelig trist og sikkert veldig skummelt helt klart skummelt.
  Kondolanse til alle de involverte
  og ikke minst deg hold deg til din familie i kveld dem vil alltid ta vare på deg og trøste deg. Lykke til videre kamzy.
  Ikke gi opp din politiske karriere for disse svinene

 48. Hej Kamzy,

  Sikke en grim oplevelse du har været udsat for! Gudskelov er du OK!

  Det er virkelig forfærdeligt det der er sket for jer alle sammen og de pårørende til dem der desværre er gået bort!

  Vi tænker på jer alle sammen her i Danmark.

  Alt det bedste!

  Dennis.

 49. Uff, det er helt grusomt, og det er helt jævlig å høre om alle de døde. Ikke minst alle dere som måtte oppleve det også! Folk så jo venner og kjærester bli skutt og drept :( Enda bra at dere kom dere over til fastlandet!

 50. uff så forferdelig!
  jeg og kusinen min har ikke fått sovet 1 sekund i natt, vi har lest på dagbladet.no og vg.no om alt som skjedde. det er ubeskrivelig!
  jeg kan jo selvfølgelig ikke tenke meg hvor fært det egentlig er fordi jeg har ikke opplevd det selv men mine tanker går til dere som måtte oppleve dette forferdelige! mine tårer triller for dere alle <3
  Vi måtte til og med opp klokken 05.30 for og skru på Tven for og få litt mer info. skulle så gjerne gått tilbake i tid og gjort så ingenting av dette skjedde!
  Håper det går bra med deg og at du har det fint nå.
  Lykke til videre! <3

 51. English translation part 4:

  “Ok” I said. We heard shots all the time, and I´m still surprised that me or Matti didn´t get hit. (But, I was told later that he stood there. That was why Matti told me to look straight ahead. He stood exactly in the spot where we´d just been hiding. My God! Nad he´d tried to shoot at us. We were hunted.

  But I swam. Then boats came to rescue us. One of the boats threw lifevests and then had to drive on. Then the next boat came and got us. Even when we were in the boat I couldn´t relax. It wasn´t like a “yes, we´re saved”-spirit. He could still hit us with his machine-gun! I got down on the floor of the boat immediately. I didn´t feel safe. Not at all.

 52. Vi er mange som er triste nå, ikke fordi vi mistet noen der ute men for alle som deg; våre kjæreungdommer som skal føre dette landet vårt videre. At DERE blir rammet er det tristeste av det triste. At noen kan drepe flotte unge mennesker som lærer seg om demokrati og politikk på en leir… det er ufattelig!
  Takk for at du skriver i bloggen din. Man får det nærmere da og noe annerledes!

  Jeg ber for dere alle og vit at dette aldri vil bli glemt!

 53. Det var grusomt å våkne til dagens nyheter.
  Dette var sterkt å lese! En ufattelig tragedie!
  Jeg kjenner deg ikke, men tenker på deg og alle de andre som ble rammet av denne gale mannen! Klem

 54. Hei Kamzy,

  Vil bare si at jeg synes at alt virker uvirkelig. Håper alt går bra med deg og ønsker alt godt fremover til alle som ble rammet av denne forferdelige hendelsen.

  //Sjokoladeprinsessen

 55. Kondolanser til deg og alle dere som var på Utøya. En ufattelig tragedie og katastrofe for Norge. Rett og slett ubegripelig.

 56. English translation part 5:

  Some of the locals helped us when we arrived. They gave us towels and drove us to the Esso- gasstation where the police and ambulancepersonell were waiting. I was in shock. I couldn´t shed a single tear. Hadn´t is dawned on me?
  Suganthan came over to me with my mobile and apologized for it not working any more. Dear Suganthan, I´m just happy you´re alive!

  Anniken Huitfeldt (ed. profiled AP politician) called me and talked to me. I have no idea who´s phone it was, a girl came over to me and told me that Anniken wanted to speak to me. And I asked her: “What the hell took the police so long?”. She agreed. And tried to calm me, asking what happened.

  A really nice girl who worked there got us clothes and warm drinks. I also got to call my dad. I´m so happy he handles these things calmly – even though he was worried sick.

  An then we went on. Everyone had to go to Sundvollen Hotel. There we had to register and assemble.

  We were amongst the first to arrive. That´s why we saw one after another arriving.. crying and screaming. I understand them so well. I just couldn´t understand, and still can´t understand why I couldn´t shed a tear. I just want to get out of this state of shock I´m in. I want to get out of here. I rode with Prableen and got home to dad who was waiting for me.

 57. tenker på deg. en umennesklig forferdelig ubeskrivelig opplevelse. ta vare på deg selv, snakk med andre!
  du trenger masse trygghet og mange å prate med nå.
  jeg håper inderlig du får den hjelpa du trenger for å
  komme deg igjennom denne ubegripelige opplevelsen.

  klem as

 58. English translation part 6:

  Coz I´m still in shock. Who does that? Blowing up important buildings in Oslo and killing the future politicians of the Arbeider-party (ed. AP) who are attending summercamp at Utøya. What wrong have we done?

  Those who resort to violence have run out of arguments. How could he do this to my AUF-friends? It seems so surrealistic. I don´t understand. I can´t comprehend.

  I recommend every one to watch Jens Stoltenberg (ed. Norwegian PM, AP politician) and Knut Storberget´s (ed. Norwegian Minister of Justice, AP politician), press conference:
  http://www.vgtv.no/#!id=42403

  “No one shall bomb us to silence. No one shall shoot us to silence” – this is what Jens Stoltenberg says and I total agree with him.

 59. Flott skrevet, viktig skrevet. Det gir oss et bilde av det grusome dere har opplevd.
  Håper det går bra med deg fremover også. Tenker på deg og alle andre som er berørt av dette.

 60. English translation part 7:

  But first of all my thoughts go to all family and friends. This is the time to take good care of each other. Contribute and lift each other. Comfort each other. And show the warmest parts we humans have.

  But I´m still in shock. And that´s the reason why I´m writing this note. I can´t bear to tell the story again and again. That was a short version of what happened. On my part. But the fear that was there all the time… I don´t think I can describe that. We were also informed constantly of who had been shot etc – I´ve left that out. It´s inconsiderate towards their family and friends. They deserve better. We don´t deserve to die. And that´s why I´m writing this. We´re just normal youth. We participate in politics. We want to make the world a better place – I missed the part where WE became the bad guys.

  Thinking of every single one of you that were at Utøya today. I really hope everyone survives. You deserve better. It was important for me to share this. It is important.

 61. Kære Kamzy
  Hvor er det en forfærdelig tragedie du har været vidne til. Jeg sender alle mine varmeste tanker til Norge, til dig, til de pårørende, til alle de døde, de sårede. Jeg håber, at I får al den hjælp, I har brug for.
  Mange tanker fra Danmark

 62. Ord blir fattige – men jeg vil takke deg for din gripende beretning og samtidig kondolere så mye for tapet av venner og bekjente av deg!

  Et helt land er i sjokk og sorg på grunn av denne ufattelige tragedien!

 63. Dette er helt grusomt, jeg har ikke ord! Utrolig å lese historien din….. Klarer ikke sette meg inn i det du har opplevd! Vi føler med deg og alle andre pårørende!!! De døde lider ikke, et trygt holdepunkt for meg, men det blir mange såre sjeler som må gå gjennom livet med sår på sjelen! Det tragiske er at om 21 år er han fri igjen… Ufattelig! Stor klem og varme tanker fra meg!!!

 64. Även vi i sverige har nu hittat till din blogg. Det är förfärligt och hemskt och ofattbart det som hänt. Det blev verkligare efter att jag läst din blogg. Jag tänker på alla er som var där, alla er som är i livet och alla de som tyvärr miste sitt. Ta hand om dig!

 65. fy faen, det finnes ikke ord for dette her… sittet oppe hele natta og fulgt med på nyhetene og er sterkt preget av hendelsen.. synes så ufattelig synd på alle som har opplevd og er berørt av dette..

 66. Jeg er så utrolig stolt av AUF. Jeg er så utrolig stolt av at vi har sterk, flott, sunn og engasjert ungdom som deg selv – og resten av AUF. Dette er en forferdlig hendelse og jeg har ikke ord for hvor forferdelig dette er. Takk for at du delte din historie – og jeg kondolerer for tapet av dine AUF-venner og bekjente på Utøya.
  <3

 67. jeg vet hvem som gjør det det er Frp nazister de gjør det for å tro at det er utlentinger da begynner alle å stemme på ‘FRP
  står til og med på nyheter.

 68. Ord blir fattige i en sådan stund. Godt at du kan skrive om det du har opplevd, etterhvert blir nok detaljene mye klarere, og jeg håper du får den hjelp og støtte du har behov for fremover. Kondolerer på det aller dypeste over alle dine medAUF’ere som ikke lever lenger, det gjør meg så vondt å lese om denne ufattelige tragedien. Vi må slå ring om de etterlatte og støtte opp om hverandre nå i etterkant av dette marerittet. Hele Norge er i sjokk, alle er berørte. Det går så sterkt inn på en at noen kan finne på å berøve Norge for våre vakre ungdommer. Ønsker deg og dine alt godt for fremtiden, klem fra Nord Trøndelag…

 69. Veldig sterk beskrivelse av en ufattelig situasjon. MIne tanker går til deg og dine venner, deres familier og ikke minst familiene til alle som har mistet sine.

 70. Det tok litt tid men til slutt smalt det. La meg si med engang, drap på sivile er utilgivelig. Men den politikken Ap har tvunget på norges befolkning de siste 50 årene(regjerings makt 80% tiden) Kan vi vente oss flere slike smell, folket har fått nok!! Fra regjeringen Nygårdsvold og fram til i dag har AP produsert landssviker regjeringer på rekke å rad, Hvorfor tror dere disse to målene ble plukket ut?

  1. Tvunget på den norske befolkningen?! Vi lever da i et DEMOKRATISK land, der det er befolkningen som bestemmer hvem som blir statsminister, så å drepe så masse uskyldige mennesker fordi man ikke er enig i politikken de driver.. Da får man stille til valg selv da og prøve å gjøre det bedre!

  2. Tror du bare kan droppe å uttale deg. Målene ble plukket ut av en gal gal mann. Tydeligvis fins det flere av dere der ute. Finn deg en annen side hvor du kan spy ut dritt om at AP er landsvvikere. Ingen kan noengang klandres for å bli utsatt for det de nå har blitt utsatt for. Hvis du ikke vil stå sammen oss får du stå der alene, men spar oss for sånne uttalelser!!

 71. Du er ett sterkt sterkt menneske!!! Og du vil klare deg bra videre i livet sammen med de andre som har opplevd denne tragedien. Jeg kan nok ikke klare og forestille meg helt hvordan det var for dere, det trur jeg ingen kan.

  utrolig sterkt og lese, en tåre falt. Be strong!

 72. Jeg er så ked af at du og alle andre på øen skulle opleve noget så grusomt! Jeg tænker på jer. Vi tænker alle på jer og føler med jer af hele hjertet! En hilsen fra Danmark.

 73. Utrolig bra at du skriver om det ubeskrivelige. Jeg kjenner ingen som var der, ei heller noen under bombingen. men det er ikke det jeg tenker på. mennesker som deg har vært gjennom noe så urettferdig at… det bare er grunnløs ondskap. Det går mange tanker til deg og alle andre som ble offer for en gal manns gjerning.

 74. Så uffatelig trist. Tenker på dere alle som var innvolvert i denne tragedien og håper dere vil få all den oppfølgingen og hjelpen dere trenger for å bearbeide alle de vonde minnene og inntrykkene dere sitter igjen med i ettertid av denne tragedien. Stor varm klem Thomas.

 75. Har ikke ord for denne ufattelige tragedien. Vi, hele landet, sørger med deg. Ta godt vare på deg selv og dine.

 76. Jeg sitter og gråter for dere i dag. Det er så ufattelig og meningsløst at noen kan gjøre dette mot ungdommer. Bare fordi de er engasjert i samfunnet og bryr seg om det som skjer. Jeg håper denne massakren og terroren vil føre til at «krigen mot terror» ikke er en krig mot muslimer og ikke-vestlige mennesker, men en krig mot ekstremister uansett religion og hudfarge. Mine tanker er med deg og alle dere som er rammet, i dag og i tiden fremover. Fred

 77. Jeg kjenner deg ikke, men som en x- leder fra røde kors ungdom sender jeg mine tanker til deg og alle pårørende, stekt av deg å klare å skrive dette så kort etter. Satt og leste og det var så uvirkelig at det kunne ha vært fra en bok. Håper du og dine klarer deg. Gode tanker fra nord..

 78. Kamzy,

  Do you speak English? Would you have time for a short interview with BBC radio on the phone?

  Paul Coletti
  +44 207 557 2141

 79. Kjære kamzy. Jeg tenker så mye på dere, og det knuser hjertet mitt. Kan ikke fatte at dette har skjedd. På vårt Utøya, høyt elskede Utøya, der vi har vært i så mange år, og dit RU skulle neste uke. Dette må vi aldri glemme. Gi meg beskjed om jeg kan gjøre noe. Klem fra Kaisa

 80. Det var utrolig å få høre hvordan det var for du som var der, jeg har bare fulgt med på nyhetene. Håper du klarer å komme over denne hendelsen. Og som kongen sier. «det norske folk må stå sammen!»

 81. Vil uttrykke min varmeste tanker og dypeste medfølelse med deg og alle i AUF. Det som har skjedde er uforståelig, og dette er ett stort tap for oss alle. Tror at hele det norske folk gråter med dere idag. Men vi må ikke miste troen på det gode i mennesket. Klem fra meg

 82. Dette var virkelig sterkt skrevet. Det er helt uvirkelig at dette skulle skje med dere! Tenker på deg og de andre som var på Utøya.

 83. Takk for din styrke til å dele dette med oss, det er uvirkelig at landet vårt og partiet deres har blitt rammet av dette. Tårene triller, hjertet er i sorg over alle de såret, alle de døde og alle pårørende og vitnene til dette. Mine tanker går til dere alle. <3 <3 <3

 84. Fantastisk lesning. Det er så vanvittig ubegripelig. Vi må passe på hverandre og trøste hverandre i etterkant av denne forferdelige hendelsen. Være gode med hverandre. Alle.

 85. hei.
  Jeg aner ikke hvem du er, og havner her via et annet nettsted som refererte til din blogg.
  Utrolig gripende historie. Tårer i øynene. De renner. Stille. Du virker sterk. Modig. Reflekter. Du er slik jeg håper jeg en dag blir.
  Jeg aner ikke hvem du er, men blodet bruser virkelig når jeg leser det du skriver, og når jeg tenker på deg, og ditt mot.

 86. Det er ubegripelig at den flotteste ungdommen vi har utsettes for en slik tragedie. Vi tenker på dere, er glad for alle som overlevde og sørger over de som gikk bort.

 87. jeg kjenner deg ikke, men du skal vite du hadde MOT til å svømme over til fastlandet, å du skal vite at alle jeg kjenner tenker på dere som opplevde dette, ta vare på deg selv..
  klem Robin.

 88. Sender mine tanker til deg og alle andre som befant seg på Utøya! Kan ikke fatte hva dere har vært i gjennom! Sterkt å lese din og andres historie om flukten fra morderen!

  Sender også mine tanker til alle dem som ikke får sine kjære igjen <3

 89. Jeg kondolerer så mye for hva som skjedde i går og alle de menneskene som mistet livet sitt. Sterk historie som berørte meg til tårer. Jeg er glad for at du slapp unna med det og Matti som holdt seg sterk og rolig for å støtte deg. Du har en veldig god venn.

 90. Tusen takk for motet og styrken. Skulle ønske jeg kunne hjelpe deg med noe. Det eneste jeg kan si(som min far sier som er krise psykolog) ; Snakk om det, i detalj. Ikke bare hva som skjedde, men hvilken farge steinen hadde, hvordan vannet luktet, lydene av båten o.s.v. Det høres tullete ut, men det hjelper. Finn noen du stoler på og forklar hele hendelsen i detalj. Det er det eneste som hjelper sjokk tilstand. Kan ikke forestille meg hvor vanskelig det er, men du har hele Norge i ryggen. Kjenn litt på det, og ta ett steg fremover. Jeg heier på deg, og tårene dine :)

 91. Er helt ufattelig, for meg som er uteforstående kan prøve å forestille meg hva du har vært igjennom, men jeg kommer aldri til å klare og forestille meg hvor jævlig du ‘egentlig’ har hatt det/har det.. Det er et galehus vi alle lever i, man kan aldri vite hvilke mennesker man møter.
  Jeg kjenner til flere som har vært der, og overlevd – heldigvis. Men det å ha vært der, det må være grusomt.

  Godt at du kom deg unna! Ta godt vare på deg selv og dine. Vi er alle sterke sammen, og det er viktig å huske på nå i en slik situasjon.

 92. Fy faen, jeg syns så synd på dere !
  Herregud at noen kan vere så psyko ! :o
  Helt idiot ! Blir så forbanna

  Kondolerer …

 93. uff det må være så utrolig trist, selv begynner jeg å gråte. Tenk at så mange har død, og det må være utrolig trist får deg, at bekjente ellr nære venner har død. Dette har vært en utrolig dålig dag får norge, men dette kan være en advasel på at vi fortsatt har folk i libia ;((

 94. Mange mange tanker og kram til dig og til alle berørte. Vi er dybt rystede alle her i Danmark, og vil ønske, at vi kunne hjælpe. Tak for at dele din historie. Jeg håber så meget, at du kommer godt igennem det. Dig og hele Norge.

 95. Fy faen! Takk fordi du deler med dig av disse fryktelige erfaringa. All støtte og varme tanker fra Sverige…

 96. Ufattelig trist. Tar nok litt tid for landets befolkning å virkelig skjønne hva som har skjedd. La det synke inn.
  Dette var en sterk historie og du virker som en veldig sterk person utifra den historien du har delt med oss. Ta vare på deg selv og de rundt deg, for man vet aldri hva morgendagen kan bringe.

 97. Takk for at du delte den sterke historien med oss. Jeg tror mange føler de trenger å vite hva som skjedde siden det hele føles så uvirkelig. Kondolerer til alle som er involert. Vi føler alle sorgen. Ta vare på deg selv og dine nærmeste.

 98. Hjertet mitt er knust for dem som døde i går. Og tankene mine går til de gjenværende. Syk historie, takk for at du deler. <3

 99. Tanker sendes fra Aalborg, Danmark! Det er forfærdeligt for dig, jer og hele Norge! Jeg sender et flag på halvt til jer, det er en dag vi alle vil huske! :'(

 100. Jeg kan ikke forestille meg hva familie å pårørende går igjennom, kondolerer!

  Det er utenkelig at dette kan skje i Norge, først det som skjedde i Oslo sentrum også det som skjedde på Utøya, på en fredelig sommerleir.

 101. Som någon annan skrev har även vi i Sverige hittat till din blogg. Tack för att du tar dig tid att beskriva det som måste ha varit en fasansfull upplevelse!

  Våra tankar och vår kärlek till dig och de dina en dag som denna. Jag hoppas att du känner att det finns många omkring dig och er som stöttar er i ert engagemang och önskar att ni orkar fortsätta trots den chock och sorg som har drabbat er.

 102. Min dypeste kondolanse til deg og alle som ble berørt av katastrofen. Dette er helt ubeskrivelig.

  Da ble det så tragisk bevist: Fremmedfrykt er farligere enn fremmede.

  Nå må vi stå sammen. Varm klem.

 103. Jeg kjenner deg ikke men jeg er veldig gla for at du er i live. Som jens sa det var en bra leir som ble gjort til et helvete. Så mange døde og bare fordig en gal mann skøut folk uten grunn . Veldig veldig , veldig bra skrevet!

 104. Dette er helt forferdelig.. Hele Norge er i sorg og føler med deg… Jeg har tent et lys for dere, og har dere alle i tankene<3 Skulle ønske jeg kunne gjøre mer..
  Ta vare på deg selv<3

 105. Tak for den gribende beskrivelse. Jeg håber, du finder tid til at græde, og at du har mennesker, der kan holde om dgi. Varme tanker fra Danmark.

 106. Mange tanker til dig og dine venner som har været ude for den grufulde begivenhed. Tak fordi du deler dine tanker med os. Jeg håber du må komme gennem dette og beundrer dig for at du har haft mod til at fortælle om det. Håber også at I alle vil holde fast i det fortsat at kæmpe for et frit demokrati med lige rettigheder for alle.
  Ville gerne kunne give dig et kram!
  Kærlig hilsen

 107. Sterkt av deg å skrive dette, tårene kommer når det får sunket inn. Føler med deg og alle som blir berørt av dette.
  Varme tanker fra Maria

 108. Modig og sterkt skrevet. Føler med alle de pårørende og etterlatte, hele Norge er i sjokk.
  «Vi skal ikke trues til taushet»

 109. Jeg kan slæt ikke forestille mig hvad du har været igennem. Tragedie og utroligt at nogen kan göre saadan noget.

  Jeg sender varme tanker til dig, din famlie og venner, samt til familie og venner til alle offre, og hele Norge fra Island. Jeg ved at I er i vores tanker paa Island, og befolkninen her er i chok.

  Vi tænder lys for jer herover. Pas godt pa dig selv.

 110. Det må være helt uvirkelig det dere har opplevd!
  Jeg gråter bare av å se klippene, artikklene, twitter meldingene, bloggene og flagge som et på halv stang.
  Sender varme tanker til deg og alle AUF ungdommene som er pårørt og skadet!

 111. Ingen burte oppleve noko slikt, ikkje i Norge. Ein blir fattige for ord i denne situasjonen, dine ord gir oss desverre ei nødvendig innsikt i kva som har skjedd og for det so lyt eg gi min takksemd. Ein har berre lyst å halde, og trøste dei som er ramma av denne tragedien, men kor skal ein byrja. Mi medkjensle får dykk, me lyt alle halde saman i tida framover istaden for å spre hat.

 112. Hei Kamzy. Leste bloggen din. Sterk historie. Det er trist med de som ikke klarte seg, føler med de pårørende. Håper du kommer over dette med tiden og at du får ny styrke til å kjempe videre for det du tror på og for en bedre verden. Masse klemmer fra Edwin

 113. I dag er vi alle sammen Norsk og AUF´re, alle tanker går til de berørte , hilsen fra Danmark

 114. Sterk innlegg Kamzy. Godt å høre at du er i god behold nå. Kondolerer til alle som er involvert. Tenker på dere!

 115. Skickar varmaste hälsningar och stöd ifrån Malmö. Vi är i chock härborta. Ta hand om dig! Och sluta inte med politiken!

 116. So sorry to hear about this absolutely shocking tragedy. My thoughts are with you and your country. Best wishes from England. x

 117. Flott innlegg, Kamzy. Jeg har hørt deg på rep.skapsmøter i OAP, og har blitt imponert. Ikke mindre imponert etter dette innlegget ditt. Stå på
  mvh beritn/Lilleaker AP

 118. Så utrolig bra at du kom deg unna. Dette er en trageide fra den ene enden til den andre. Hjertet mitt er med dere alle i dag og deres pårørende <3

 119. Jag gråter när jag läser din berättelse. Det är fruktansvärt det som hänt! Jag finner inga ord!
  Mina tankar finns hos dig och alla i Norge.
  Många kramar..

 120. Takk for at du lar oss få del i din opplevelse gjennom denne bloggen. Kondolerer med tapet av dine venner.

 121. Min dypeste medfølelse og kondolanser går til deg og dine medpolitikere i denne tyngste tiden, Kamzy..Jeg orker knapt å se på tv akkurat nå, men tvinger meg til det, for å vite mest mulig, være et medmenneske, orke å stå opp, vise en liten, liten del av det motet dere utviste der ute på Utøya..håper det som har skjedd ikke ødelegger deg og de som sitter igjen, men at dere finner en måte å leve med dette på! Varme tanker fra Trøndelag..

 122. Ubeskrivelig. Tankene går ut til de drepte, sårede, venner, familie og pårørende.
  Norge; vi skal stå samlet uansett hva! <3

 123. Sterkt å lese dette. Vi er kjempe glad for at du er i livet. Sender mine tanker til deg og alle pårørende.

 124. Shocked and speechless. I pray for you and everyone affected. Warm greetings from Germany.

 125. Er helt ubegripelig det som har skjedd! Sitter her å følger med på alt som skjer, leser alt.. Håper snart familiene får beskjed om sine døtre eller sønner! Jeg selv sitter å lurer på hvor ei venninne er.. Men svaret sier seg vel selv desverre.
  Syns du er kjempe modig og flink som klarer å skrive dette! Masse lykke til videre! Du er ikke alene! huske det! <3

 126. Tack för att du delar med dig av denna hemska upplevelse! Jag finner inga ord att säga! Jag tänker på och ber för er alla som blev drabbade!

 127. Kjære Kamzy, Kondolerer, og varme tanker fra NYC. Jeg har nettopp snakket med min mor (Ingunn) og hun fortalte meg om ditt innlegg. Hun tenker på deg, din familie og dine kamerater og sender varme tanker. Ta vare å deg selv og alle rundt deg. Vi setter stor pris på deg.

 128. Kamsi,
  Jeg vil uttrykke min varmeste tanker og dypeste medfølelse med deg og alle i AUF og hele Norge. Dette er ett stort tap for oss alle. Vi gråter med dere idag.
  Jeg er kjempe glad for at du er i livet.

 129. Amerikanske her, lære av dine erfaringer (gjennom et nettsted som heter Reddit) på den skjebnesvangre dagen. Bare å sende kondolanser til deg og andre ofre som måtte føle byrden av denne meningsløse angrep.

  Takk så mye for å dele, vet jeg at det blir en fryktelig ting å huske. Jeg har hørt andre historier fra folk som hadde venner på øya eller mennesker i Oslo da eksplosjonen skjedde. Usikker på om du hadde selv ønsker å lese dem, men her er det sted der folk snakker: Det er på engelsk forresten.

  http://www.reddit.com/r/worldnews/comments/ixc7a/atleast_80_people_killed_in_utøya_massacre/

  Jeg håper at mann blir straffet til det fulle omfanget av loven.

  (Oversatt fra engelsk til norsk.)

 130. Je ne comprends rien à ta langue mais je sais que ce que tu as vécu est affreux …..
  J’ai des pensées émues pour toi , tes amis et tous les parents atteints .
  Amitiés de Belgium

 131. Virkeli gripende det du skriver. Jeg blir helt satt ut. Jeg får frysninger, du klarer å beskrive det så utrolig bra, selv om du har opplevd noe så fryktelig.

 132. Helt for jævlig, Kjenner at tårene bare vill presse seg ut når man leser deres historie. Det er så godt å se at så mange bryr seg om dere som har opplevd en så vondt historie. Å det er sant som du sier, det er nå vi mennesker må vise våre kjærlighet,støtte å trøst til andre mennesker.. Ta godt vare på deg selv.<3 Du er ei tøff jente så dette skall du komme deg igennom. Med god bruk av tid.

  Klem

 133. I used to live in Norway, on Bygdøy. Oslo was a peaceful, beautiful city. I can’t bear to think of what happened to it yesterday, or what happened to you and your friends on Utoya. We are all thinking of you guys.

 134. Tack för dina ord rakt från hjärtat, de gick rakt IN i hjärtat på mig. Jag bor i Sverige, men är egentligen från Oslo. Har bott 10 år i Hönefoss och har jobbat på Sundvolden hotell. Jag känner ingen som är drabbad, men mitt hjärta gråter med er alla. Helt ofattbart och vilken vilken extrem rädsla ni måste ha känt.

 135. Tak fordi du deler din historie med os og tak fordi du holder modet oppe.
  Vi beder en stille bøn for jer i Danmark.

  Learn how to live, anyone can die.

 136. Takk for at du delte den sterke historien med oss , Vi er dybt rystede alle her i Island. Jeg ber for dere alle og vit at dette aldri vil bli glemt!

 137. Helt grusomt å lese dette, men samtidig vakkert skrevet. Kondolerer til alle som mistet noen, gratulerer til alle som fikk noen tilbake og lykke til med å bearbeide disse inntrykkene, til alle som opplevde dette på nært hold!

 138. Kamzy, takk for at du skrev. Så ufattelig trist det som har skjedd, men inderlig godt å høre at du er i live. Det er en stund siden jeg var aktiv i Oslo AUF, men jeg glemmer aldri Utøya og tenker på dere hele tiden. Sender masse varme tanker til dere.

 139. Hei, dette var en trist historie. Den rørte oss veldig! Vi veldig glad du er i live og hadde mot til å svømme! Hvordan kunne noen gjøre dette mot uskyldige ungdommer? La fred hvile for alle som ble skated og mistet.

 140. jeg håber dine tårer har fået lov til at løbe – ellers skal du vide at jeg græder for alle jer der er påvirket af gårdsdagens frygtelige begivenheder.

 141. Hi Kamzy. I’m María Comes. I am a journalist for the spanish newspaper El País, I am deeply sorry about what happened. We are working on the story and I’d like to talk to you about all of this. I just read your post and I am really interested in writing about your testimony. Please just write me as soon as possible, send me your phone number and I will call you. We’d like to tell Spain as many stories as possible about this.
  Thank you very much
  María

  1. me parece increible que pidas a una chica en estado de shock, despues de una experiencia tan traumatica que te escriba lo antes posible y que te de el telefono. todo vale para una periodista de «el pais?»

  2. Google Translator, «journalist», que a mí me ha llevado 20 segundos encontrar su e-mail y su teléfono, y te evitas hacer el ridículo.

  3. María Comes, si te hubieras tomado la molestia de echar un vistazo global al blog y abrir la solapa de arriba que pone CV, verías que viene el teléfono de la chica en su currículum vítae. De nada. Pero de todas formas estoy de acuerdo con Juan Carlos, el chico que te contestó debajo: ¿No te parece que es más importante respetar estos primeros momentos de tensión y shock de la chica antes que trasladar su historia a la prensa, y, por tanto, al público?

  4. Ugh, ¿¿esas son las maneras de contactar con una fuente de información que os enseñan en 5 años de carrera??¡¡Insólito!!
   My condolences to all norwegians from Spain

 142. Jeg er glad for alle som overlevde… vi må tenke hvorfor dette har kjedd? kommer det til å skje igjen? vi må tenke på nytt alle sammen. hvis vi ikke gjøre noen med Mediaene våre og ikke begrense noen politikkernes sine grenser… dette skjer igjen og igjen…
  Håper ikke vi opplever dette en gang til. takk for dere som overlevd, condulerer familiene til de døde..

 143. Tusen takk for ber;rende historie. Jeg har virkelig ikke ord, og kan virkelig ikke forestille meg hva noen av dere g[r gjennom! Tenker på dere<3

 144. Skickar varmaste kramarna till dig och alla som blev drabbade. Det är fruktansvärt. Jag finner inga ord.

  Det finns många här i Tyskland som tänker på och ber för er. Kram!

 145. Det hele er helt uvirkelig! Godt at du er i god behold. Du har hatt englevakt og ikke minst vært modig, Kamsha acca! Du er sterk. Tankene mine går til deg, alle de uskyldige livene og pårørende. Ta vare på deg!

 146. Kære Kamsy!
  Hvor er jeg glad for, at du og mange af jer andre nåede at redde jer selv fra den grusomme hændelse, der er sket. Os, i jeres naboland, Danmark, er rystede, og tænker på jer. I må ikke miste modet, vær stærk og stå sammen!

  Håber I klarer jer igennem denne svære tid.
  Mine tanker går især til de pårørende, der har mistet deres kære!

  Be strong!
  With love,
  Abi..

 147. Kamzy, my thoughts and prayers are with you, your family, your friends and with whole Norway. I feel so sick. I almost teared up reading your post. Hopefully everything ends up as well as possible.

  With love,
  Antti from Finland.

 148. I am a Colombian living in the United States, I have checked the news in both countries, and I can only say it is very devastating.

  People here and there are in shock seeing this happening in Norway.

  I wish you the best and I am sorry for you loss.

  @LargoL

 149. Horrible to hear about! Though it´s strong that you´ve wrote about it so soon after the tragedy. Hope you´ll get out of your shock so you can get to breathe again, and that you´re close ones is around you.
  It´s just crazy all of this and now it´s a proof of mankind overall madness – no matter were you from. Hope for the best even though the circumstances are at the worst.

  Make love, not war.

  Love from Sweden.

 150. Det er helt sykt, at det her kunne skje!
  Min beste venn var der også, og hun er ikke funnet igjen. Ingen som har hørt eller sett noe :(

 151. Eg kan ikkje tenka meg ka dere har vert igjennom. Det er helt sinnsjukt at en person kan gjøre noe sånt mot helt uskyldige og samfunnsengasjerte ungdommer. Eg fekk heilt sjokk og kjente tårene pressa på når eg fekk høre ka som gjekk får seg der ute. Han mannen har problemer; Tenk å se tilbake på livet sitt når du blir gammel å huske at du drepte 85 uskyldige ungdommer, du ga et ukjent antall store skader, du ga de andre som var der et forferdeligt minne for livet, og for å ikkje snakke om ka du gjorde mot de pårørende. Eg er så glad for at du lever, og håper flere av de andre også klarer seg. Dere fortjener mye bedre. Det å lese dette å se bilder fra Utøya, det gjør at alle vi andre setter mye mer pris på hva vi har. Tusen takk for at du deler dette med oss!

 152. Tack för din berättelse.
  Vi i sverige tänder ljus och sänder varma och ljusa tankar till er i vårt systerland.
  Norge! Vi lider med er och önskar vi kunde göra något för att underlätta för er…. Vad kan vi göra???

  Kram på er!

 153. Read this with the help of Google Translate.
  The world is shocked with this news… Would never expect something like that to happen in Norway…
  May God be with you and the relatives.
  RIP

 154. Sänder de största kramar från Sverige!! Har inte ord för det som hänt. Ta väl hand om dig nu!

 155. Blir tom for ord. kan ikke begripe dette. varme klemmer til deg fra meg! vær sterk. selv om din tåre enda ikke har trillet, betyr det ikke at den aldri kommer. ting tar tid. slike ting vet jeg alt om! har mistet mange av mine kjære.! klem<3

 156. I am truly sorry for what happened, no human on earth deserves this fate. We must be united against terror and destruction. My sincere condolences to the victims and their families.

  A friend from Morocco

 157. So shocking and horrible this happened to your country, prayers and love sent out from North Carolina.

 158. Våra tankar är hos er i Norge i denna svåra stund, jag kan inte ens föreställa mig vad du /ni har fått genomlida, tack för att du orkar dela med dig. Från Sverige.

 159. Spanish people are really sorry for Norwegians and all the victims. As a country we know what is this kind of violence, it’s really hard.

  Strong Hugs

 160. This must have been so terrible. Those who were not there cannot understand it. I cannot express my horror adequately. You must be really suffering. Please get some counselling as soon as possible. Your post moved me to tears. Thank you to Nina for the translation. I am truly impressed by the your reaction to this and your determination that evil deeds will not change the way that Norway is.

 161. Its incredible what has happened in Norway, I am following the news from the mass media of my country and I found your blog.

  Its a shock and nightmare. I hope for all the best.

  The best wishes from Barcelona.

 162. Hei, Kamzy,

  Det er vanskelig a faa ord, men jeg vil si at mitt hjerte er saaret og det er et skjokk aa hoere om det som skjedde. Det er saa godt a hoere at dere klarte det a svomme borte. It is shocking to hear what happened to you. I´m so glad you managed to swim away.
  Let´s all work for peace – let´s reject the insanity!

 163. My heart and prayers go out to the norwegian people.
  May the soul of the victims rest in peace.
  Stay strong!

 164. Tack. Tack så jävla mycket. Du är stark. Så himla stark. Hoppas att allt ordnar sig tillslut. Stor kram till dig.<3

 165. Hi, I am writting to you from Spain, I got here after reading several news pieces in our international online newspapers and thanks to Google Translator I have been able to read your post and also all of the other peoples responses.

  Thank you for writting this because it’s just totally and completely different from reading it in a newspaper or hearing it on the news; to be able to share your experience makes us feel so close to you. All our love and best wishes from Spain, we know what it is to suffer a terrorist attack, it is a dreadful experience but you must be strong, you can overcome this, as an individual and as a country. As somebody else said, it is good that you talk about this, keeping inside the fear and shock of the experience is worse, sharing it like this will probably make it easier for you to deal with.
  Un abrazo desde España.

 166. Hola hermanos noruegos, es horrible escuchar esta noticia que ha ocurrido en un país tan tranquilo como el suyo. Me da mucho gusto que hayas sobrevivido, gracias a Dios, pudiste escapar de esa catastrofe, y si bien hoy fue el peor dia para su querida nación, estoy seguro que con tu vida daras muchos dias buenos en un futuro a tu pueblo. Te mando todos mis pensamientos de apoyo desde México, un abrazo, saludos!

 167. Det hele er helt uvirkelig! Glad du er i god behold. Du har hatt englevakt med deg og ikke minst har du vært modig. Du er sterk, Kamsha acca! Tankene mine går til deg, til alle de uskyldige livene og alle pårørende. Ta vare på deg!

 168. Your pain is our pain. My parents were in Norway 2 years ago and told me about how wonderful this country is.

  All my strength, all my support and all my best wishes. All of you must stand up and go back to normal life, or at least the most normal you can.

  A big hug from Spain.

 169. This breaks my heart. No one, adults, children, absolutely no one, should ever be victims to acts of terror such as these. I can’t even imagine how Norwegian citizens are feeling right now. My hearts go out to all the friends, relatives, parents, and siblings who have lost a loved one or know a family that has in this massacre. My prayers are with the youth who had to go through this fearful and traumatizing experience, whether they were lucky to have made it alive as this author or if they weren’t. I know those that have died will be missed, and your legacy will live on through the lives of those you know.

  Also, Norway, don’t let what occurred over these last two days discourage you. You guys are a kind, wonderful people. Remember that. Nobody has the power to remove the light within your souls. I’ve admired you from afar. From, my town in New Jersey, America, my answer to anyone who would ask which country I would love to go to and live, it was always Norway and it still is.

  Keep living and keep your head up for God is with you.

  Love from America.

 170. Solo dejarte ánimos en estos momentos dolorosos, y que sigas luchando por hacer un mundo mejor, que la homofobia, el racismo, y la intolerancia, no tengan cabida en este mundo…..Un beso

 171. Il y a des fous sur la planète. Nos sociétés crées parfois des fous. Vous êtes jeunes, et vous avez raison de vous engager pour que notre monde soit meilleur. Je suis heureux que vous ayez réussis à vous sauver. Je pense à toutes les familles endeuillées par ces meurtres et je suis triste. Courage à vous pour votre combat futur pour un monde meilleur. Olivier, de France. Normandie ( Bayeux )

 172. Hello from Canada.

  This is absolutely disgusting and horrifying. My thoughts are with you, your friends, your family, and country.

 173. I’m really sorry… I hope Sweden returns to be the same paradise it has always been.
  Kisses and hugs from Spain.

 174. Eg har vore tom for ord sidan i går, og er det framleis. Men det er veldig godt å sjå at du er i live, og eg vil du skal vita at det berre er å seia i frå om det er noko eg kan hjelpa til med, om det så er for deg, dine eller nokon andre som treng det.

 175. Medellín, 23 de julio de 2011
  Cordial saludo.
  Mi solidaridad ante tanto sufrimiento, leí su crónica en español en El País de España. ¡Qué no maten a la gente! es mi grito diario. La vida es sagrada. ¡Qué no vuelva a suceder! Su experiencia le dará fuerza para que su propósito de ser una líder culmine algún día con éxito.

  Francisco.

 176. Hi Kamzy,

  I want to send my condolences from Spain. I’m currently supporting the 15-M movement to change the political scene here in Spain. I am really sorry for what happened.

  Be strong.

 177. I write you from Spain. although i’m far from Norway, i feel a big pain for what happened. I can’t understand why sometimes some people make world such an awful place. I don’t know you, but i’m glad you are alive.

 178. I´m sorry. We are with you!!!!. I really don´t understand how can happen such a horrible thing. Im sorry….

  From Spain

 179. Hei! Godt å høre at du har det bra, til tross det som har hendt. Vi fikk tidlig ringt din far og fikk høre at du hadde det bra. Veldig trist å høre om de som ble offer for denne tragiske hendelsen,
  Guna mama

 180. Hi, I am reading from Florida, USA. I used Google to translate, hope you can do the same. You and your friends are in our thoughts and prayers. Stay strong.

 181. Ninguna idea justifica el uso de la violencia. Te mando mis mas sinceras condolencias a ti y a todo el pueblo noruego. Descansen en paz todos los fallecidos. Un abrazo muy fuerte desde España.

 182. Lo siento de corazon…:(((
  He llorado con tus palabras,siento mucha tristeza por todos ustedes.
  Un abrazo fuerte desde Fuerteventura-Islas Canarias.
  ————————————–
  Beklager hjerte …:(((
  Jeg gråt med dine ord, jeg føler meg veldig trist for dere alle.
  En klem fra Fuerteventura, Kanariøyene.

 183. Sender de varmeste tanker og medfølelse til alle de berørte af de tragiske begivenheder

  Stoltenberg sagde det helt rigtige – vi er en lille nation men en stolt nation – Norge skal forblive et åbent og stærkt demokrati men vi skal i første omgang stå sammen om de berørte og støtte hinanden

 184. Alle de som har vært på Utøya er/var utrolig modig. Jeg her helt forbauset. Alle de uskyldige som døde, barn og ungdom. Noen like ung som meg. Helt forferdelig.
  Hele norge føler med dere. Og jeg sitter her med tårer i øynene.
  Jeg vet jeg ikke kan føle den redselen som mange har følt, men jeg er føler med dere alle sammen. Kondolerer på det sterkeste.
  Du er utrolig sterk.
  Fortsett å kjempe,hilsen Line på 12 år.

 185. Varme tanker og støtte fra Danmark – Dybt tragisk at dette er sket og sammenhold og fællesskab omkring de efterladte og demokratiet skal bringe os videre

 186. Hela Finland sorger och varje mor känner smärtan i sin hjärta. Vad underbar, att du och så många andra är här med oss i dag och berättar, för vi måste aldrig glömma.

  Sköt om dig,

  Anu

 187. Alla tankar till Norge, de utsatta och deras familjer. Tack för den otroligt bra skrivna texten. Var stark. Alla tanakr till er.

 188. Me ha impresionado la noticia y me ha marcado leer este testimonio.
  Desde España, un fuerte abrazo y mucho ánimo.

 189. Desde España, todo los ánimos y la fuerza para superar estos terribles momentos.
  Miles de abrazos.

 190. Hermoso texto. Gracias, desde Argentina estamos con todos ustedes en este momento. La política sigue siendo una bella opción. Fuerza!

 191. I have just read this… and i can’t say anything…. it’s horrible. Hugs and strong from spain

 192. Dear Khamshajiny!
  I read your article on the homepage of EL PAIS. It’s totally incomprehensible what yesterday happened in such a peaceful country as Yours. It was shocking to read your blog, but it is nothing compared to what You are going through these days.
  All the best and a lot of strength!
  From Hungary

 193. jeg har ikke ord! Sitter å gråter med dere alle sammen som har opplevd dette på nært hold, og til alle som mistet livet sitt! Det er så tragisk, så uvirkelig og så unødvendig!

  Sender de varmeste tanker til deg og alle etterlatte og pårørende<3

 194. I am so sorry about this horrible attack against young people who were working for the future and for a better world. I hope you all will going to be stronger against the intolerant. I send you a big hug from Spain

 195. Så utrolig trist….. er i sjokk selv etter den forferdelige dagen i Oslo. Men opplevelsen dere unge flotte mennesker hadde der ute i går, skulle jeg ønske ingen måtte oppleve. Sterkt at du deler dette med oss, og takker deg for at du forteller historien din.
  Har en god venninne hvis kjæreste ikke har fått kusinen sin hjem fra Utøya… Det er ufattelig og bare trist. Vi får bare forsøke å stå sammen i alt dette forferdelig triste kaos som har oppstått. Mine tanker går til alle pårørende og dere som stod midt oppe i det.
  Min dypeste medfølelse, Espen.

 196. Kjære Kamzy, kondolerer så mye for ditt tap av venner og kjente. Det er så utrolig trist alt som har skjedd, sender deg varme tanker.
  Har nesten ikke ord for hvor trist alt dette er, du og dere er alle mine tanker og bønn.
  Ber for de som har gått tapt.
  Kjemp videre Kamzy

 197. Hello, I’m french and I used Google translator in order to understand your text.
  I’m so shocked about what you lived on this island. I can’t believe it happened and I can’t imagine how frightened you and all of these people were.
  My prayers are with you and all Norway people.

 198. Tack för dina ord! Tänker på er i Norge och det hemska som har hänt. Har följt händelserna sen igår. Har gråtit för er. Förstår inte hur någon så kallblodigt kan skjuta ner unga människor. Hoppas du och andra berörda tar er igenom det här och kan fortsätta leva era liv utan att rädslan tar överhanden.

  Skickar kärlek och styrkekramar till dig och Norge härifrån småland, Sverige.

 199. Kjære Kamzy. Jeg er takknemmelig for at du gjennom din sterke historie har gitt meg en liten virkelighetsfølelse for det vonde som har skjedd deg, alle dine venner, alle familier. Kondolerer for alle som ikke fikk gå videre med livet sitt. Lykke til videre.

 200. Thank you for sharing the drama with us and thank you for supporting a political option that is the only light in the darkness of the world.
  Un abrazo

 201. It’s almost impossible to believe what happened today and it’s completely impossible to me to be in your place.
  From my humility i just can say: stay strong and keep on working for a better world without this kind of…»people».
  Thank you for sharing, this can’t be silenced.

 202. I visited your country two years ago and fell in love with it. This is the last place where I would’ve spected this tragedy to happen. Our thoughts and prayers are with you and your people. Be strong.

  G. from Peru

 203. Un abbraccio fortissimo dall’Italia. Spero tu possa presto ritrovare la serenitá, fatti forza, e non perdere la speranza in un mondo migliore.

 204. Kæreste, mine ord kan slet ikke beskrive den dybe medfølelse og sorg jeg føler dig og dine venner – som jeg slet ikke kender, men dette var så meningsløst. Tak fordi du magtede at dele dine oplevelser med os. Mine varmeste tanker sendes til dig..

 205. Jeg er apolitisk, men hindrer ikke meg indignert over hva som skjedde. Jeg forakter skinnhellighet i alle dens uttrykk, både politisk og religiøst. På styrke er det ikke bare årsak er verdt.

  Ikke være avtagende, verden er å se akkurat nå i Norge. Fred og ro fra Costa Rica.

  Que estés bien.

 206. I’m spanish, I just read the news… I’m sorry that happened to you. You must be strong! I cried when reading your post… I feel helpless against these events. There are bad people in the world, but we must be strong. Please, do not let this mark you forever…
  A big hug from Galicia (Spain)

 207. Ræk ud til jeres nordiske brødre hvis der ikke er varme nok i Norge til at komme sig over denne ubegribelige tragedie. I kan regne med os. Mvh. Danmark

 208. In Spain we are with all of us.
  What happened yesterday was something terrible, but now you have to fight for that things you believe.

 209. Hi, I read your post from France, et I’m so sad about this. Thank you for sharing this, and for your courage. I am wholeheartedly with you and your country. I’m so sorry.

 210. No puedo creer que hoy en día ya no podamos estar seguros de lo que pueda pasar en ningún lado. Un ejemplo muy claro es este ataque a Noruega, siendo un país tan civilizado y con un nivel de vida muy alto.
  No tengo ni idea de lo que pasa por la cabeza de estas personas en Noruega en estos momentos, debe ser algo terrible.
  Animo, ojala esta situación mejoré pronto.

  Un gran abrazo desde México..

 211. Unas palabras que llegan a cualquier persona. Desde España todo nuestro apoyo¡¡ Mucho animo y mucha fuerza para salir adelante¡

 212. I am a political conservative and I mourn for what has happened in Norway – we all have the right to disagree about politics, systems of government, but it is insane and evil to pick up guns and shoot at people as an act of terror. I am sorry for the victims of this carnage in Norway; and glad that Khamzy and others survived.

 213. I read your story in El Pais newspaper, its amazing , you are a Heroin.. My condolences to all your friends and people affected in this horrible and unforgettable situation… God bless youa and forever you will keep blessed.. From Paris with all the rest of people supporting I only have to say …. Lets make a better world in peace love and harmony and lets stop violence and war…
  LUIS

 214. It’s a totally horrible time You’ve experienced!
  Keep you strong as you are a very brave and bright person!
  Such a tragedy and crime for Oslo, for Norwegian people, for all the mankind will not stay unpunished.

 215. Two comments in the face of such tragedy. One is my love to all the families who lost their loved ones. Second one, never give up. No totalitarian person or regime has ever beaten a democracy for any long period of time.

 216. Det är helt ofattbart det som har hänt. Jag kan inte förstå hur någon kan spränga byggnader och skjuta ihjäl ca 85 ungdomar. Jag lider verkligen med hela Norge. Ni förtjänar inte det här… Vi i Sverige kommer att stötta er genom allt det här.

  Vila i frid alla ni som blivit skjuten av den idioten… <3

 217. Nuestro afecto y amor para quienes sufrieron un ataque brutal por ser laboristas y creer en un mundo mejor. Nuestra solidaridad y condolencias desde Argentina. Silvia Vilanova y Marcelo Seijas

 218. Just sad what happened.It’s unbelievable something like this happening in Norway.Unreal.Guys, you will bounce back.Bye.

 219. Jeg skriver fra Spania og jeg bruker google oversette.
  Kondolanser til deg og alle dere som var på Utøya.
  Jeg ber for deg og alle som er berørt.

 220. Just want to say that our thoughts are with you, Matti, all your friends, families..
  You didn’t deserve it, nobody deserves it, I’m so sorry for you.
  Support from France.

 221. We pray for all the victims and their families… It’s not fair what happened to you and friends, nobody deserve to die and suffer that way. Blessings to you and Norway from Venezuela…

 222. Read this with the help of Google Translate:
  Te mando un abrazo enorme desde Chile. Mucha fuerza. Mi corazón está con ustedes y no dejo de sorprenderme de lo generosa que eres. El mundo está de luto hoy por todos tus amigos que murieron tan injustamente.

 223. There are no words that can begin to convey my empathy and sympathy for the lost and their families. You are all in my thoughts. Thank you for sharing at this impossible time. Much love and hope for a better future, which will honour the dreams and desires of the fallen.

 224. Que experiencia tan fuerte, mis condolencias, el mundo esta con Noruega, con los sobrevivientes y todos los familiares, mis oraciones, unidos contra el extremismo

 225. kjæreste deg, jeg har ingen ord. jeg gråter og gråter dette gjør vondt over alt, for hele norge. alle mine tanker går til dere, modige, fantastiske ungdommer. jeg er i sjokk, jeg vet fremdeles ikke om kjente her. kan ikke forestille meg hvor vondt dere har det, eller når sjokket legger seg og realiteten i det hele kommer frem hvor vondt dette kommer til å gjøre. husk, hele norge er her for dere, hele verden. dere modige, fantastiske, fremtiden til norge. dette gjør så vondt

 226. Hello!
  I’m from Spain and I participate in the Young Socialists here, which is like the AUF in Spain
  My condolences for all that happened … must be very horrible to suffer what you suffered there
  Be Strong and Good luck to you and to all your mates of AUF
  Hugs and Kisses from Valencia in Spain :)

 227. Det er forfærdeligt, ubeskriveligt. Tak fordi du deler din historie med os. Det er godt at se at folk fra hele verden læser det

 228. Los mejores deseos y una pronta recuperación desde México.

  Best wishes and get well soon from Mexico.

  Beste ønsker og bli frisk snart fra Mexico.

 229. HERREGUD ! DU ER SÅ MODIG ! Jeg hadde aldri tørd å skrive om det etter på ! Respekt til deg og alle som var på Utøya untat morder .

  Jeg kan ikke tro at dette skjer !

  Håper du ,og alle andre som var på Utøya , forsetter og kjempe for det dere brenner for !

  ALDRI GI OPP !

  Dere er et bevis på håp . Kan ikke forstå at en fyr vil gjøre noe så , så FORFERDELIG GRUSOMT !

  Jeg feller en tåre for alle som ikke var like heldig og ble alvorlig skada :'(

  JÆVLA PSYKOPAT ASS !

  Varme tanker fra alle i Lone – Bergen ♥

 230. Fra Argentina ved hjelp av Google oversetter,
  From Argentina with the help of Google translator, (Norwegian dialect only =P)
  En stor klem til alle nordmenn!
  Jeg oppfordrer dere alle!
  Kraft til det norske folk
  Ha styrke, soliditet, fasthet!
  Kyss og hilsener til alle
  Viva Noruega !!
  Hasta la vistoria Siempre !!!!!!

 231. I’m quite sure you may not read this, but I wanted to express my deepest, most heartlfelt condolences with you and with the norwegian people in this moment of sorrow, pain, and tears. May the word of the wise prevail over the thoughts of the fool and may the good-hearted like you outnumber all the evil tongues, rash-judgement selfish men.

  Regards from the far south,
  Chile.

 232. Det är så hemskt att man inte kan tro det är sant . Tusen kramar från Finland till er alla .

 233. I followed the link from the Spanish paper «El País».
  Writing is the right way to deal with traumatic stress. Do it as many times as you feel the need, it will help!!
  My heart is with you and all survivors, with the relatives and friends of the dead. I really hope they’ll manage to come over this experience.
  May all this blood help us become aware of how useless violence is.
  May the assassin spend the rest of his life helping make the world a peaceful place.
  I hug you from the distance.
  Wish you a life without fears.
  LOVE

 234. I feel so sorry for you and alla the involved people and the people that didn´t survie. In this awful massacre. The whole world keep the breathe and sending alla our support. This will 4 ever change our thinking to the whole world and also to how we treat each other And then I hope it will be for a better change.

 235. I wonder if the world is becoming incresingly crazy. All this seems to be a nightmare, but unfortunately, it’s been real.
  My heart is with you and the Norwegian people.

 236. I just wanted to share my deepest condolences with all the families out there. Hearing this tragedy from Canada, I am beyond horrified, I cannot imagine what you must be going through right now. Your story has touched me in many ways. Thanks for sharing it with others around the world. I know it may be hard right now but I can only pray for you all that it gets better. Stay strong like you have been doing and you will get through this.

 237. Tragisk, veldig forferdelig. Hvorfor skal allt voldelig skje mot socialdemokratiet i Norden. Mord på Olof Palme og Anna Lind og nu dette forferdelige massemordet på Aktive sosialdemokrater, men vi må fortsetter å jobbe for det gode demokratiske samfundet. Hartvik aktiv AP-are

 238. I was not there ; that ‘s why i am nobody to say the real magnitude of the murder.At the moment folowing throught the press. But i think this has been a tipical act of a person who was crazy at that time, or maybe there is a bussines behind us. Even it is not the way to say the things . I am sorry for my english. And i am really sorry for the victim’s families who has got an a dead parent from day to night. It seems the act of another time man. I am really sorry

 239. Danskere fra Irland og over hele kloden taenker paa jer…det er forfaerdeligt og man kan kun sidde stumt og taenke paa hvordan det kan falde nogen ind at foretage en handling som denne!

 240. Jeg vil bare si at det er utrolig flott av deg at du klarer å legge ut dette på bloggen din. Jeg synes det var ufattelig trist å lese om din opplevelse. Jeg håper du kommer deg over sjokket snart og at det blir litt bedre for hver dag som går.
  Mine tanker går til alle de skadede, de omkomne og de pårørende. Mine tanker går også til alle de som opplevde denne forferdelige opplevelsen her.

 241. Dear Kamsy,
  my deepest sorrow and condolences for you and your country. What had happened is beyond tragic and what we could ever imagine. your words describe truly terror.
  I admire your strength for sharing with the rest of the world and for trying, despite the horror, to tell it.

  Stay strong, my heart reaches you and all my friends in Norway.

 242. Hej från Australien, och snälla förlåt min dåliga svenska.
  Jag ville säga att du är så otroligt modig att skriva om dina erfarenheter. Vad har hänt är obegriplig för de som inte var där på den där dagen. Vi kan ju aldrigt förstår din smärta, men du, och alla som var på Utøya som pratar om den där dagen, kan hjälpa världen se sanningen. No media or political bias or agenda, bara sanningen, som är att de som dog var oskyldiga offer som förtjänar respekt i liv och död. This is front-page news in every country in the world. Alla våra hjärta går sönder för er. Och vi måste alla se till att vi respekterar och hedrar båda de döda och de överlevande.
  I am so sorry for the friends that you lost. May they rest in peace. And I urge you to continue with your political activism, in whatever form that takes, and fight to make your better world.
  Jag är ocksa student, också driver med politik och bloggar, och jag tror att studenter i hela världen måste stödja varandra, särskillt i tiden som denna. Ungdomar gör så mycket gott i världen. Vi kan förändra så mycket, och vi kommer inte att vara tystnades av våld. Vi ÄR ingen Bad Guys. Ni är ingen Bad Guys. Det kan så lätt ha varit jag eller mina vänner, eller våra politiska möten. Det skrämmer mig, men också inspirerar mig att arbeta hårdare.
  Jag har så mycket respekt för er. I hope that you will recover from this. And I hope that this reminds all young people how crucial their voices are, and inspires people to work for good and peace and honour the memories of your lost friends.
  Lycka till.

 243. I wish you strength in getting through this terrible time and the loss of your friends. In thinking about our loved ones who died, the loss is less in that they are still with us in a way.

  In such times, I think about the speech that Edward Kennedy gave in 1968 for his murdered brother Robert who was running for President of the USA.
  The text is at http://www.americanrhetoric.com/speeches/ekennedytributetorfk.html also parts on Youtube at http://www.youtube.com/watch?v=rkhqTlL2pP0

  The loss of these many young people who might have been among the future leaders of Norway is great. Being inspired by their ideals and remembering them will help. Edward Kennedy said this about his brother Robert «»Beneath it all, he has tried to engender a social conscience. There were wrongs which needed attention. There were people who were poor and needed help. And we have a responsibility to them and to this country. Through no virtues and accomplishments of our own, we have been fortunate enough to be born in the United States under the most comfortable conditions. We, therefore, have a responsibility to others who are less well off.»

  An American (Jeg arbeidet to sommerer i Norge i 1976 og 1978)

 244. Terribly shocked. Our deepest condoleances for our Norwegian people and thank you for sharing your thoughts and happenings with all of us.
  We wish you all the best!
  Warm regards from Andalucía, Spain

 245. I give you my deepest condolences. You have been through a heartbreaking and horrifying at such a young age. Know the world is thinking of you all and the families who have lost their loved ones.

  Sorkii, Australia

 246. I felt silent after reading your blog! You’re so right; it IS important! I’ve got so much respect for you and your friends for writing this blog and fighting this tragedy! And I feel sorry for all those young people who didn’t survive.. I hope you get over the shock soon! Best wishes from the Netherlands!
  X Ilse

 247. Kjempeflott innlegg. Jeg er helt enig i det du sier. Slik som dette skal ikke skje uansett. Jeg er selv ganske så langt fra AP politisk sett, men jeg fatter ikke hvordan ett menneske kan gjøre slike handlinger uansett hvor sterkt engasjert han er i politikk.. er ett tap for hele landet og ord blir fattige. Sender mine varmeste hilsner til deg og pårørende. Bra vi står sammen som en nasjon mot terror og mot monstre som Anders, fordi nå handler det virkelig ikke om noe annet.

 248. Ingen ska behöva gå igenom något sådant-någonsin! Mina tankar går ut till dig och alla drabbade. Vilka tappra själar ni är och tack för ditt mod att dela med dig om denna fruktansvärda händelse!
  <3

 249. Hi Kamzy – I came here from an article in the New York Times. Many thanks to Nina Volstad for translating your blog post into English.
  A parent myself, I can only imagine how your parents (and the parents of the of the other young people) must feel now about the tragedy.
  I’m also a Christian and I hope that Norwegians will not think that all Christians are like that.
  You and your friends, esp Matti, showed incredible strength amidst such terror. Keep up the faith and conviction that you, the young generation, will make the world a better place for Norway and indirectly, Europe and the rest of the world.
  All of you remind me of Roald Dahl the famous children’s writer (who actually sparked my interest in beautiful Norway) and also a few of my Norwegian friends who are some of the nicest people I’ve ever met.
  I’d also encourage you and your friends to write and/or talk about what’s happened. Warm hugs to all of you and your parents in Norway. God bless!

 250. Today is a very important day here, in Spain, where a lot of people thinking of a better world have walked all along the country to meet in Madrid, trying to construct a dream. That was all the «evilness» you were doing last Friday in Utoya, talking, learning and sharing ideas to make our world a little better. We are very shocked and we feel very close to all of you. Our hearts and thoughts are with you. Be brave.

  Love.

  Patri.

 251. jag lider med dig och alla andra som har blivit utsatta. med tårar i ögonen läste jag din text, lycka till med allt i livet, försök ta dig igenom detta. I will pray for you! :) <3

 252. Som en kommentator sa, «Hele Norge er med dem (deg).» Og i hvert fall denne lille delen av USA også. Jeg vil be til den allmektige Gud for dere alle. Mye kjærlighet og klemmer til dere alle!

 253. N’oublie pas que si tu n’écris pas ton histoire, ce seront les autres qui l’écriront à ta place.
  Permet moi de te faire savoir que dans cette tragique épreuve que vous traversez toi et tes amis, nous sommes certainement beaucoup à penser à vous.
  Continuez votre engagement politique toi et tes amis.
  Bravo à Matti pour t’avoir motivé à nager.
  Amitiés

 254. Big hugs from France, I cannot imagine what you’ve been through. And I cannot understand this guy, I’m so chocked, trying to read everything about it… still not getting it. Be strong and take a good care of you! Thanks for sharing it!

 255. Jeg fikk vite i dag at Bano Rashid fortsatt er savnet.. Det er grusomt å tenke på.. Husker henne som elev på Tangenåsen ungdomsskole fra to år tilbake. Alltid blid, positiv og engasjert. Tenker på deg, Bano. <3

 256. I feel so bad to read this, I suffer with all the people who are not survived and their families and friends, and I suffer with all who were involved in this! there is strong of you to write this, I’m really glad you’re alive. But I do not understand how this could happen, I will never understand how a man can kill as many innocent people. My thoughts are with you all in norway ♥ I just want to give you all a big hug and tell you That everything it’s ok!

 257. Kære Kamzy:

  Tillykke med, at du klarede at overleve, og klarede den lange svømmetur. Og godt, at du havde en god ven, der støttede dig så fint.

  Du skal end ikke begynde at overveje nogen skyld på din egen side – som når du stiller spørgsmålet om, hvad I dog havde gjort, når I skulle blive angrebet. Der er ingen mennesker, der fortjener at blive skudt ned. Så mordere har altid uret, punktum.

  Derudover er I jo, som du skriver, ganske almindelige unge mennesker, der har de bedste intentioner og er gået ind i politik for at gøre verden bedre.

  I er ikke blevet angrebet på grund af noget som helst, der havde med jer at gøre som mennesker. I er blevet angrebet, fordi morderen ikke kunne styre sin egen frygt for at leve i en usikker verden. Dette gjorde ham så bange, at størsteparten af Norges befolkning i hans øjne var farlige. Derfor besluttede han at slå først mod den store, farlige verden.

  Jo mindre mod, et menneske har, desto flere farer vil det se i sin omverden. Dette menneske havde særlig lidt mod. Så lidt, at han var «livred» for en ung pige som dig! Det er uforståeligt for de fleste mennesker, at nogen kan være så bange. Men det kan de, når de ikke tager det personlige ansvar for at overvinde deres egen frygt – eller for at søge hjælp, hvis de ikke kan klare den selv.

  Og det er en uendelig tragedie for dem, der bliver disse frygtbæreres ofre.

  Den bange mand har selvfølgelig ret i, at der ER ting at frygte derude i verden. Der findes jo gale mordere – som han selv. Men det er ingen undskyldning for at handle, som han gjorde. Og der er ingen grund til overhovedet at reflektere over, hvad I havde gjort eller kunne have gjort anderledes. Skylden er alene morderens. Han traf beslutningen om at myrde. Han kunne have valgt at lade være. Han kunne have valgt at være et barmhjertigt menneske, selvom han var bange; men han valgte grusomheden. Det var hans frie valg; så hele ansvaret hviler på ham.

  Held og lykke med at komme dig. Vær god ved dig selv.

 258. I’m thinking every day of all of you.
  I send you all my love and courage,
  Catherine from Brussels

 259. hi Khamshajiny and everyone there.
  I’m an spanish doctor, and I feel very worried for all of you, because of this terrible situation you have experienced. So I want to help in the distance, recomending you a very powerful way of treating psicological shock after emocional trauma. This tecnique is excellent working with soldiers who stay in war and can’t supere and forgete it. In th USA they have a lot of expience, but in Norway I’ve seen there ara doctors and psicologists that do this treatment for what is called Posttraumatic Stress Disorder. The name of the tecnique is EFT (Emocional Freedom Technique) and you can do it by yourself, if you can, or with an specialist if you need (is possible to do it by phone).

  Here a let some information, and a video I found in youtube specific to this item. I hope you or someone close to you and the other people afected read this, and it can help you all.

  With all the love and suppord,

  nuria

  http://www.youtube.com/watch?v=gJm5b3Y-Vug

  oficial english web:

  http://www.eftuniverse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=8

  spanish version with a map to find a terapist:

  http://www.eftmx.com/map.php

 260. Saludos desde España y espero que te recuperes pronto.

  Un abrazo a las familias de los fallecidos.

 261. Har bare lyst til å gi deg en klem. Så deg akkurat på NRK, du står for noe fint, kjemp videre for det samfunnet du tror på

 262. Thank you for sharing this moving account with the world. I cannot begin to understand what you have been through. There are no words strong enough to bring comfort to so many who have senselessly lost loved ones and to those whose lives have been permanently changed. My heart goes out to you and to all of Norway.

 263. Utrolig gripende historie… Selvom jeg ikke kjenner deg sender jeg deg min omtanke og til resten på utøya… utrolig glad for at du er i live… håper det er mange av dere som er i live… har ikke ord på dette… ville bare vise min medfølelse og omtanke…

 264. Al min solidaritet fra Danmark til ofrene og deres pårørende. Har grædt øjnene ud i to dage nu. Aldrig været så berørt af en international begivenhed.

  Håber vi kan bremse den slags forskruede, afstumpede selvtægtsmænd og deres ugerninger.

  Allesammen. kig godt på fotoet af Brejvik og bemærk hans øjne, husk det blik. Der er så meget forskruet, sygt had og hævngerrighed i dem. Så meget indre vanvittigt pres, som hans blik er forpint med….man skal tage sig i agt for ondskabens øjne..

 265. This brutal act of madness does not define what norway is and what the norwegian people are like, this terrrible person does not define you, this blog and the comments in its response do truly reflect the humanity and the good that there is and will continue to be in the world, best wishes from Spain, Emma

 266. Te deseo lo mejor, muchas fuerzas para seguir adelante. Estos atentados me estremecieron el alma.
  Un gran abrazo desde Neuquén. Argentina.
  Gabriela.

 267. Dear Kamzy

  I’m shocked.. What you have experienced the 22nd, is something I could never have imagined!
  Blessings to you and all of your friends. And may every single one who didn’t survive rest in peace…

  Xxx with love
  Andy
  London, UK

 268. Dear Kamsy
  I ask God to give you and all the parents, that lost their beloved people in this tragedy, be it their children, friends to give you strenght and courage, to protect you from all evil. So many young lives are gone in a day!
  Only we know, there is no death! there is another life where sooner or later we will all go. We feel sad, because the dead are not among us, but they are happy in heavens.
  Agin strenght courage.
  Juvenalia

 269. som de andre sier: jeg tror ikke noen av oss kan forestille og begripe det dere opplevde. Det tar nok tid før du kommer deg ut av denne sjokk tilstanden, men jeg håper at du klarer deg og det er godt at du kom deg bort og overlevde. Dere er sterke og har hele landets og verdens støtte med dere<3

 270. I’m sorry so much! I won’t wish this experience to anybody and, unfortunatelly, you have to lived it! I only can say: how somebody do that!? Are the world crazy?! I’m feeling bad thinking in your friends… My condolences! I know that i can’t do anything from spain, but i want that you know that you have all my favor! Regards.

  Chema

 271. Så utrolig glad du kom deg fram i god behold med en så utrolig rasjonell kompis. Matti høres ut som veldig fin person å ha. Du skrev veldig bra her og jeg fikk frysninger av å lese. Sender mine varme tanker til deg og dine venner på Utøya. Ingen av dere har fortjent noe av dette. Stay strong. ♥

 272. Herregud!!!! (sorry språket)
  Det er sykt! Hva har et par med ungdommer gjort galt? Det er helt fucked up! TAKK SÅÅÅÅÅÅ mye for at du orket å dele historien din, det må ha vert hardt å tøft for deg! Jeg klarer ikke å forestille meg den situasjonen du har vert oppi! Det gikk kaldt nedover ryggen min når jeg leste dette her!
  Stå på! vi skal komme oss gjennom mørketiden sammen, hold sammen å stå på! for all del! LYKKE TIL VIDERE!!! Du og alle de andre som var i situasjonen er i mine tanker!

 273. no one is safe…chilling but true…glad that u r ok…sad that so many lost their lives…we had our unfair share of bombings in our country…but as someone says…we the human beings will ride this storm together…believe there are lots of good people in this earth than bad people…

 274. Hello, I m’ call Céline and I live in France. I wanted to say to you how much I am sad for you, your country and your nation. Its something horrible which arrived and nobody no nobody in the world deserves to live this kind atrocity. I am aware how much it will be difficult for you and your friends to turn the page, to forget all these horrors. You have to lose people whom you love and I present my sincere condolences to you…. Really I do not find my words to express my sadness and my anger! I wish you much courage and send my most cordial thoughts. How your country remains strong and humble!

 275. Uschamej, hur kan någon göra så? Det här är för hemskt, mina tankar går till alla drabbade! Som så många andra sagt så tycker jag det är starkt av dig som har klarat skriva ner allt det här! <3

 276. Quiero hacerte llegar a ti y a tus compañeros todo el apoyo de mucha gente aquí en España. Estamos todos conmocionados. Te mando un abrazo enorme. Seguiré tu blog.
  I’m sending to you, everyone all the spanish’ support. We are all shocked for what happened there. I would like to send you a big hug. I will follow your blog.

 277. Hold on to your dreams, your values, your loved ones. Remember how strong you are, how far you swam how you trusted your loving friends. Norway will need your kind of believers.
  My very best wishes for healing at this time of sadness.

 278. From Cameroonians. A great thought for norvegian people after such a tragic event. How can a human act like that. How will these young survivors (in hollydays) return to school without theirs dead friends ? I’m sure, the world will remember this date. It’s unusual. God may keep the humanity out from this kind of fact.

  Great is my consternation.

 279. Vi i Sverige sörjer med er.Det är så fruktanvärt att det inte går att sätta ord på det.Starkt av dig att berätta om detta och det är bra att få ur sig via skrift.Jag kan inte släppa tankarna,de maler hela tiden i mig och hur fruktansvärt ska det inte kännas för er som var på Utöya.Sänder kärlek till er alla i Norge.

 280. Quiero decirte en mi idioma y perdona que lo haga asi porque hablo con el corazon, que estoy contigo y tus amigos de la isla. Estoy llorando pensando como puede ser posible que haya gente que piense que esta haciendo lo correcto matando a sus hermanos que no piensen como el. Te abrazo muy fuerte

 281. Jag har läst ganska mycket om allt som hänt, & tycker det är fruktansvärt hemskt, fattar inte hur en människa kan ha ett sånt hjärta att döda så många.. alla här i sverige pratar och tänker på er alla som har varit med om det, som har förlorat en del, som sörjer, vi skänker våra tankar till er.. du klarade dig vilket var tur,& skönt för dig, men sen tänker man också på de vänner du har förlorat i den sorgsna tragedin, jag hoppas han blir inlåst för livet eller att han blir skjuten till döds! såna som han borde inte finnas enligt min tycke.. hoppas du har de bättre nu, & att du får all kärlek och trygghet! peace.

 282. I’m so sorry for you Kamzy. All France is with you and with the families of the victims. There is no world for such horific tragegy.

 283. Just a quick word from France.

  My family and I are praying for all of you injured killed or traumatized. We hope that life will from now on bring only the best to help you survive and go on for the rest of your life. Kind and peaceful thoughts from France

 284. Sorry, I have to write in English because I don’t speak Norwegian.

  I’m from Germany and when I heard it in the news I was totally shocked. To read you experiences gives me goosebumps. I do admire your braveness. You are a really brave young woman and I’m so glad that you’re survived.

  Deepest respect and sympathy for you!

  Sven, Germany

 285. Hej Kamzy
  Jeg er ikke ung længre, men da jeg var 20 år boede jeg i Oslo. Et dejligt år. Min søster er gift med en nordmand og jeg har to norske niecer, det knytter mig til norge og jeg elsker sproget. Derfor er jeg meget berørt over jeres umenneskelige oplevelse. Jeg håber I hjælper hinanden og med tiden heler «sårene» Med ønske om en god fremtid fra Susie i Danmark

 286. From London,
  I wish you and all norwegian to move on and to be stronger. Don’t let the terror change you. Norway and its people have always taken very good decision and I hope that will continue. Even if this tragedy happened, I still believe that Norway is one of the safest place to live in. You succeed where other didn’t; harmony between nature and human, harmony between all ethnic groups. You are a model to follow, you’re a hope for other countries, so please don’t stop believing in your country and your people.
  One man cannot destroy what a whole people have done.
  All my best wishes for all of you, god bless you.

 287. Hei Kamzy!!, jeg er italiensk,
  Denne mannen bastard som har tatt livet av disse uskyldige unge bør straffes hardt for det han gjorde! Bare 21 år i fengsel ville tjene noen hensikt, og min idé å få ham til fengsel i livet og også for straff bør torturarato. De svina skal behandles på denne måten, å la han tilbringe hele sitt liv lidelse for hva de gjorde!

 288. usch jag kan inte förstå att den verkligen finns människor som är kapabla till att döda så många helt oskyldiga människor, det är sjukt! Tänker på alla de människor som miste sina liv, de som förlorat vänner och familj och de som drabbats både psykiskt och fysiskt, ni är starka! Lycka till i framtiden och ta hand om dig! Vi tänker på er!
  Kramar från Sverige <3

 289. Hei, jeg er italiensk,
  Denne mannen bastard som har tatt livet av disse uskyldige unge bør straffes hardt for det han gjorde! Bare 21 år i fengsel ville tjene noen hensikt, og min idé å få ham til fengsel i livet og også for straff bør torturert. De svina skal behandles på denne måten, å la han tilbringe hele sitt liv lidelse for hva de gjorde!

 290. Dear Kamzy,

  I love your country and I had wonderful holidays around the Oslofjord a few years ago. I will never forget the peace and quietness there.

  To read your blog and to hear and see the news and fotos in the Internet are so terrifying.

  I`m so angry and so sad about this catastrophe and I send my best wishes and lots of power to you and to all Norwegians.

  Just together – in Europe and in the whole world – we are strong!

  Such Barbarians could never win.

  Kamzy, I wish, you could cry… in some days… in some weeks… and then your trauma can begin, to get better…
  That´s what I hope.
  I hug you

  Suse (from Münster, Nordrhein-Westfalen, Germany)

 291. Lovely Khamshajiny, hope u can do your really hard work from now. Obviously u will never forget, and forgive….

  Keep one thinking on your friends, and 3 thinkings on your live from now. Good luck, i really hope u can make a good life and all u see and make from now is for a better close-world.

  Good luck from Canary Islands,

 292. Without knowing I am happy that you could emerge from the shadows. 76 times I am sad and shocked severely. My country also suffers violence and the terror of seeing innocent young people who fall to make in the future of my country, my continent of our world. No matter color, creed or political persuasion, we raise with you relentless prayers and the cry of youth working to fix this world and crying with you:
  Peace and freedom!
  The noise of their weapons will never overshadow the beating of our hearts and voices! Let it be known that the best political party is respect, peace, justice and freedom. The arms of the world will embrace Norway. Hugs from Mexico.
  Sincerely .- «El Teatro de Sueños» («The Theatre of Dreams»). . .

  -Comment I tried to put a video in which they appear, the service stopped me, I put it here-

 293. Hi Kamzy,
  I’ve only 2 words to tell you: be strong! be strong!
  Kisses and hug from France(where I live) and Madagascar (where I come from)

 294. Takk for at du ville dele dine tanker med oss. For oss som ikke var der, og heldigvis for det, er det vanskelig å forstå hva dere har vært igjennom. Jeg tror ikke vi helt forstår det uansett, og det er sikkert også mange av dere som var der som ikke forstår det fullt ut selv, men deres vitnesbyrd hjelper ikke bare dere å få ut tankene, men også oss å forstå. Vil bare si takk og er så utrolig lei meg for at noe sånt kan skje her. Familie og venner som gledet seg på vegne av sine nære som skulle på leir, og så kommer de aldri tilbake :(

 295. Hey Kamzy.. I`m so shocked with all that has been happening in the world. We also had a shooter here in Brazil this year that shot some innocent kids that were going to school to learn and have fun. I really hope the world gets better someday. Thank You for sharing your horrible experience. Love and respect from Brazil.

 296. Hallo Kamzy,
  ich habe deinen Blog gelesen, leider kann ich kein norwegisch und schreibe zu schlecht englisch. Ich bin mir aber sicher das du jemanden findest der dir das übersetzt.

  Mit entsetzen habe ich mit verfolgt was auf der Insel passiert ist. Es ist ein Schock — es ist so unbegreiflich – so erschütternd, das es lähmt.

  Du sagst das du keinen Tränen hast — sie werden kommen wenn die Zeit dafür da ist. Wenn du dich in Sicherheit fühlst und Ruhe eingekehrt ist.

  Vertaue deiner Seele und deine Körper das sie wissen was gut für dich ist. Dich schützen und alles freigeben wenn es richtig ist.

  Ich umarme dich und alle Betroffenen!

  Einen lieben Gruß von mir aus Bielefeld, Deutschland.

  Ute

 297. / dagar har nu passerat, sedan den fruktansvärda,ödesdigra/fatal dagen i norsk historia, i era liv,men det känns som igår,och det gör fortfarande ont. Vi i Sverige lider med er, och sörjer med er, men vi tänker också framåt med er,demokratin skall leva vidare. Kondoleanser till alla pårörande och venner,och hela norska folket. Möt hatet med kjaerlighet!//Sandra

 298. Husker godt da jeg leste denne bloggposten din, jeg ble sittende å se lenge ut i luften etterpå. Nå har jeg lagt den inn i en samling tekster som er skrevet av dere som var der, på Utøya. Takk for at du deler.

  Du finner min bloggpost her: bit.ly/desomlever

 299. Mine tanker er hos deg og de øvrige ofrene og våre døde partivenner blir ikke glemt……

  «pace vil not be silenced by Fear»
  «Vi har mer på hejrtet»

  Mine beste tanker for frmtiden til deg og dine. Jeg er så fryktelig stolt av dere som kjempet og reddet dere selv og andre – en beste hilsen til Matti som hjelp deg også. kjempe klem fra meg med noen ord fra min blogg.. Vi sees Kamzy – heldigvis……….

  http://www.starbear.no/anitahorn/2011/07/27/min-sorgfulle-kondolanse-til-de-etterlatte-pa-utoya-og-i-regjeringsbygget-2/

 300. Wat een afschuwlijke ervaring, wij leven hier allemaal met jullie mee.
  Heel veel sterkte dit te verwerken.
  Liefs uit Nederland

 301. Måske den bedste forandring i dit liv.
  Et gammelt ordsprog siger:

  – så nu må det blive godt for dig. Har du det godt , har vi det godt!
  Læs gerne min kommentar på gjesteblogger Matti og lad os bane vejen for dine indestængte tårer.

  Kærlig hilsen

 302. hold on -be strong!
  Håper du får hjelp og klarer deg også i fremtiden. Men av blogg-innlegget leser jeg at du er sterk. Men husk: for å være sterk må man tørre å vise seg svak. Så ta imot all den hjelp du kan få.
  Hjerteklem fra en mamma -som ikke tør tenke på om jeg hadde hatt en av mine barn på Utøya – håper det beste for deg<3

 303. Bra du aldri ga opp i svømminga, jeg hadde ikke greid det, men det er nå jeg skjønner hvor viktig det er å kunne svømme… Jeg kjente et par andre som var der, og shalini skia som ikke var der… Varme klemmer fra hele mitt hjerte kamzy ;)

 304. Ønsker deg alt godt av hele mitt hjerte, og håper du klarer deg gjennom «stillheten etterpå». Sorgen kan være som en rullende, spiss stein som skraper opp hjertet ditt, men etterhvert som tiden går, vil den slipes ned. Den vil bli en liten, rund stein som ligger i hjertet ditt som et minne, men vil ikke gjøre vondt lengre. Take care.

 305. – Det eг veldig bгa, og det ег dеt jеg prøvеr å bіdrа
  til med denne festen. Alle har еt rumpеhull,
  men noen bruker det bare på do. Her møtеs hunԁrevis аν mеdlemmer hveг dag – оg søt musikk kаn oppstå.

 306. Hei .
  Jeg vil bare si at dette var et veldig sterkt innlegg …. og det er det alle første blogginnlegget jeg leser siden dette her skjedde . Mista en god kompis der ( Er selv AUF`er ) Men dro ikke til øya den sommer pga familiesituasjon . Jeg veit ikke hvordan du har det ,men jeg sender alle mine tanker til deg , og jeg vil bare si at DU er en supersterk person <3 og det virker som at å skrive sånne ting virker som en god terapi .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>